დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში:


2016-2017 წლის გაზაფხულის სასწავლო სემესტრი იწყება 2017 წლის 13 თებერვალს და მთავრდება 2017 წლის 2 ივლისს.

 

 

 
სააუდიტორიო მეცადინეობები 13 თებერვალი - 4 ივნისი
შუალედური გამოცდა მე-8 კვირა
დასკვნითი გამოცდები 5 ივნისი - 18 ივნისი
დამატებითი გამოცდები 19 ივნისი - 2 ივლისი   
 
სასარგებლო ბმულები