დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში:


2017-2018 წლის შემოდგომის სასწავლო სემესტრი იწყება 2017 წლის 11 სექტემბერს და მთავრდება 2018 წლის 3 თებერვალს.

 

 

 
სააუდიტორიო მეცადინეობები 11 სექტემბერი - 6 იანვარი
შუალედური გამოცდა მე-8 კვირა
დასკვნითი გამოცდები 8 იანვარი - 20 იანვარი
დამატებითი გამოცდები 22 იანვარი - 3 თებერვალი   
 
სასარგებლო ბმულები