დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში:


2017-2018 წლის შემოდგომის სასწავლო სემესტრი იწყება 2017 წლის 11 სექტემბერს და მთავრდება 2018 წლის 3 თებერვალს.

 

 

 
სააუდიტორიო მეცადინეობები 11 სექტემბერი - 30 დეკემბერი
შუალედური გამოცდა მე-8 კვირა
დასკვნითი გამოცდები 4 იანვარი - 17 იანვარი
დამატებითი გამოცდები 18 იანვარი - 27 იანვარი   
 
სასარგებლო ბმულები