ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები:

 

1. თჰუს ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
2. თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
3. თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
4. თჰუს სლავური ფილოლოგიის (რუსულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
5. თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
6. თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
7. თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 

8თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

9თჰუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

10. მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

11. ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

12. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისა და მოდიფიცირების დარგობრივი კომისიების შექმნის შესახებ

 

საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისა და აკრედიტაციის ახალი სტანდარტების შესაბამისად მოდიფიცირების მიზნით, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-11 მუხლის შესაბამისად, ფაკულტეტის დეკანების შუამდგომლობათა საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სამართლის მიმართულების დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1.1.კახი ყურაშვილი, პროფესორი;

1.2.თამარ ლალიაშვილი, პროფესორი;

1.3.თამარ ჩიტოშვილი, პროფესორი;

1.4.მანანა ხვედელიძე, ასოცირებული პროფესორი;

1.5.დავით გეფერიძე, ასოცირებული პროფესორი.

2. დამტკიცდეს ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის მიმართულების დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

2.1. ნონა გელიტაშვილი, პროფესორი;

2.2. თამარ ბერიძე, პროფესორი;

2.3. ირმა დიხამინჯია, პროფესორი;

2.4. ნოდარ გრძელიშვილი, პროფესორი;

2.5. ბესარიონ ნაყოფია, პროფესორი;

3. დამტკიცდეს ჯანდაცვის მიმართულების დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

3.1. ილონა საყვარელიძე, პროფესორი;

3.2. ნინო ორმოცაძე, პროფესორი;

3.3. გიორგი ბერიაშვილი, პროფესორი;

3.4.დავით ჯინჭველაძე, ასოცირებული პროფესორი;

3.5. ნინო აბაიშვილი, ასოცირებული პროფესორი;

4. დამტკიცდეს ჰუმანიტარული მენციერებების დარგობრივი კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

4.1. მაკა კაჭარავა, პროფესორი;

4.2. ირინა ჯობავა, პროფესორი;

4.3. მანანა მათიაშვილი, პროფესორი;

4.4. მაია აღაია, ასოცირებული პროფესორი;

4.5. ირმა ზაქარაია, ასოცირებული პროფესორი.

5. დაევალოთ ამ ბრძანების 1-ლი-მე-4 პუნქტებით ფორმირებულ დარგობრივ კომისიებს, შესაბამისი ფაკულტეტების საბჭოებთან მჭიდრო კოორდინაციით, სტუდენტების, აკადემიური პერსონალისა და პოტენციური დამსაქმებლების ჩართულობით, რეალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებისა და აკრედიტაციის ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის (მოდიფიცირების)  წინადადებებისა და პროექტების შემუშავება;

6. დარგობრივი კომისიების უფლებამოსილების ვადად განისაზღვროს ამ ბრძანების გამოცემიდან 3 თვე;

7. კონტროლი აღნიშნული ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს (მ. კაჭარავა).

 

ვალენტინა  საყარიძე

 

რექტორი - ადემიური სჭოთავმარე 

 
სასარგებლო ბმულები