ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

რედაქტირებულია 
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის 
აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 31 მაისის   №2/2011 გადაწყვეტილებისა 
და თჰუ რექტორის  2011  წლის 04 ივნისის   №35/01 ბრძანებით 
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის


მ ი ს ი ა


კერძო სამართლის იურიდიული პირი – თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას (სასწავლო უნივერსიტეტს), რომელიც ”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-3 მუხლით და “პროფესიული განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორციელებს ამ მისიის საფუძველზე და ფარგლებში. 
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორციელებს აკადემიური თავისუფლებისა და ავტონომიურობის საფუძველზე მის მიერ დამოუკიდებლად მიღებული მისიის შესაბამისად. 
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა დარგობრივი და პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად შექმნილი უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის ან მასთან გათანაბრებული, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზაციით, ასევე რეალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამების სწრაფად ცვალებადი საზოგადოებრივი დაინტერესების შესაბამისად რეგულარული გადახედვითა და მოდიფიცირებით:
–  დაინტერესებულ პირებს შესთავაზოს და მისცეს სათანადო ხარისხისა და ხელმისაწვდომი უმაღლესი და პროფესიული განათლება;
– წვლილი შეიტანოს პიროვნების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზებაში, მისი შემოქმედებითი და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაში, უზრუნველყოს სტუდენტში/პროფესიულ სტუდენტში უმაღლესი ან პროფესიული განათლების ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციების ფორმირება და მის მიერ თანამედროვე ცოდნის შეძენა;
– უზრუნველყოს საქართველოს შიდაეროვნული შრომის ბაზარი დამსაქმებელთა მოთხოვნების ადეკვატური ხარისხის, სათანადო კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებით, ხოლო კურსდამთვარებულები ამავე ბაზარზე – პროფესიული კონკურენტუნარიანობით;
– თავისი საქმიანობით წვლილი შეიტანოს სწავლებისა და სწავლის აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფაში, სწავლების თანამედროვე მეთოდების განვითარება-დანერგვასა და დარგობრივი და პროფესიული სტანდარტების სრულყოფაში.

 

პროექტიკერძო სამართლის იურიდიული პირი – თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი, წარმოადგენს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას (სასწავლო უნივერსიტეტს), რომელიც ”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონით  განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად თავის საქმიანობას ახორციელებს მის მიერ დამოუკიდებლად მიღებული მისიის შესაბამისად, რომელიც შემუშავებულია სასწავლო უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის, მათ შორის, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების ჩართულობით,  გაზიარებულია სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოების მიერ.

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების, სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,  ჯანდაცვის მიმართულებით, უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის ან მასთან გათანაბრებული საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზაციით (დაინტერესებული პირებისათვის სათანადო ხარისხისა და ხელმისაწვდომი უმაღლესი განათლების შეთავაზება), აგრეთვე სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობით (აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში ჩართულობის უზრუნველყოფა) თავისი წვლილი შეიტანოს  საზოგადოების განვითარებაში და  ღირსეული ადგილი დაიკავოს თანამედროვე ცოდნისა და სამეცნიერო მიღწევების შექმნის/გავრცელების/გაზიარების ინსტიტუციურ სტრუქტურაში.

სასწავლო უნივერსიტეტის მისიაა:

- წვლილი შეიტანოს დემოკრატიული საზოგადოების აქტიური წევრის მომზადებაში, პიროვნების განვითარებასა და ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზებაში, მისი ინტელექტუალური შემოქმედებითი და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაში,

-  უზრუნველყოს საქართველოს ადგილობრივი, რეგიონალური და საერთაშორისო შრომის ბაზრის დამსაქმებელთა მოთხოვნების ადეკვატური ხარისხის, სათანადო კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება,

-    წვლილი შეიტანოს სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ჯეროვნად შესრულებასა და აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფაში, სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა/განვითარებასა და დარგობრივი სტანდარტების სრულყოფაში,

- ჩაერთოს ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში და სრულფასოვანი ადგილი დაიკავოს მასში.

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მისია ხორციელდება ისეთი ძირეული ღირებულებების პატივისცემის საფუძველზე, როგორიცაა:

-         სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება;

-         აკადემიური  და ინტელექტუალური შემოქმედების თავისუფლება;

-         პიროვნების თავისუფალი განვითარება;

-         თანასწორობა და არადისკრიმინაციულობა;

-         ადამიანის პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის ხელშეუვალობა.


 
სასარგებლო ბმულები