დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:   დიპლომირებული სტომატოლოგი   / DDM /
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი -  სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
სწავლების ენა -  ქართული, რუსული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი  / Doctor of Dental Medicine /
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - საძიებელი აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამით სავალდებულოა 300 კრედიტის მოპოვება;  ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირა, 1 სემესტრის მანძილზე სტუდენტმა უნდა მოიპოვოს საშუალოდ 30 კრედიტი პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობაა – 5  წელი, 10 სემესტრი
სახელმწიფო აკრედიტაცია – №187 26.11.2013
სწავლის საფასური – 2750 ლარი.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სწავლის საფასური  – 3000 ლარი
პროგრამის ხელმძღვანელი: თჰუ  მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ილონა საყვარელიძე.

 

დიპლომირებული სტომატოლოგი - სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი რუსულენოვანი პროგრამის განხორციელების თაობაზე  

 

 

Наименование программы – Дипломированный стоматолог

Направление    -  09-Здравоохранение

Область/специальность  - 0902 Стоматология

Специализация- 090201 -Дипломированный стоматолог

Ступень высшего академического образования – II ступень, приравнена  к  степени магистра

Тип образовательной программы – одноступенчатая медицинская  образовательная программа

Язык обучения – русский

Присваиваемая квалификация: Дипломированный стоматолог /Doctor of Dental Medicine/

Объем  программы по кредитам и продолжительность обучения – 300 ECTS кредитов, 5 лет, 200 недель, 10 семестров

Один кредит – 25 астрономических часов, в течение одного семестра - 30 кредитов, а в год – 60 кредитов. Один семестр длится 20 недель

Руководитель программы: доктор медицины, ассоциированный профессор  ТГУУ Илона Сакварелидзе

 

Дипломированный стоматолог - одноступенчатая медицинская  образовательная программа  

 

The name of the program – Medicine

Qualification to be awarded- Medical Doctor (MD)

Direction – 09 – Healthcare

Field / Specialty – 0901 – Medicine

Program volume by credits and hours – 360 credits (9000 hours)

One credit - 25 hours, duration of the semester - 20 weeks, during the semester a student collects 30 credits.

Teaching language – English

Program type - One-step Higher Medical Educational Program

Head of the program: PHd Elene Nikobadze

 

One-step Higher Medical Educational Program  

 

One-step Higher Medical Educational Program  - Structure  

 
სასარგებლო ბმულები