დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

პროფესიული განათლება საქართველოსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში

 

საქართველოში პროფესიული განათლების მიზნებია:
-ერთიანი პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პირის მიერ სწავლის შესაძლებლობის, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა  და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით;
-ინდივიდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
-შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფა;
-ინდივიდის დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების, ხელშეწყობა;
-პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნა, საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების  პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა.

რატომ თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტი?

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი 2011-2012 სასწავლო წლიდან ახორციელებს პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებს. გააჩნია საკუთარი პრაქტიკული ბაზა-სტომატოლოგიური კლინიკა, რომელიც უზრუნველყოფს პრაქტიკული და კლინიკური უნარ-ჩვევების მიღებას.

 

1. პროფესიული განათლების დებულება  

2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი  

3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის მექანიზმები  


 

პროფესიული განათლების პროგრამები/გეგმები:


1. კბილის ტექნიკოსი მესამე საფეხური ***სასწავლო გეგმა  

2. კბილის ტექნიკოსი მეოთხე საფეხური ***სასწავლო გეგმა  

4. ინფორმაციული ტექნოლოგი - III საფეხური ***პროგრამის კალენდარული გეგმა  

 
სასარგებლო ბმულები