დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა


თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 20 აპრილის  №1/2013 გადაწყვეტილებისა და თჰუ-ს დებულების შესაბამისად, თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს სრული შემადგენლობა განსაზღვრულია 18 წევრის ოდენობით: 
ა) სამართლის ფაკულტეტი - 5, მათ შორის, 2 სტუდენტი; 
ბ) ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი - 5, მათ შორის, 2 სტუდენტი; 
გ) ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 3, მათ შორის, 1 სტუდენტი; 
დ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან - 4, მათ შორის, 1 სტუდენტი;
ე) თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად ავტომატურად განწესებულია თანამდებობრივად, თჰუ ბიბლიოთეკის უფროსი. 

 
თჰუ-ს აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების ასარჩევად შექმნილი  საარჩევნო კომისიის 2013 წლის 18 მაისის №2 /2013 ოქმისა და თჰუ-ს რექტორის 2013 წლის 24 მაისის № 49/01 ბრძანების შესაბამისად, თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭო არჩეულია შემდეგი შემადგენლობით:


აკადემიური პერსონალი:
1. არჩილ ლორია (სამართლის ფაკულტეტი);
2. ლელა ნადიბაიძე (სამართლის ფაკულტეტი);
3. დავით გეფერიძე (სამართლის ფაკულტეტი);
4. ამალია არუთინოვა (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
5. ნინო ქეცბაია (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
6. ბესარიონ ნაყოფია (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
7. რუსუდან დევნოზაშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);
8. ნინო ორმოცაძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);
9. ირმა ზაქარაია (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);
10. კახა კვაშილავა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);
11. ნინო ნასყიდაშვილი (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი).


სტუდენტური წარმომადგენლობა:

12. მარი ბერუაშვილი (სამართლის ფაკულტეტი);
13. ალექსანდრე კუჭავა (სამართლის ფაკულტეტი);
14. ნინო თავართქილაძე (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
15. შალვა საველიშვილი (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
16. თამარი სიყმაშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);
17. გვანცა ქართველიშვილი (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);


ავტომატური წევრი: 
18. ნანა  ბარნაბიშვილი   (თჰუ ბიბლიოთეკის უფროსი).


თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარეა  პროფესორი ნინო ორმოცაძე;
თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს მდივანია ასოცირებული პროფესორი ირმა ზაქარაია.


თჰუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2017 წლის 24 მაისი.


თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებები

2017

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 10.02.2017

2016

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 27.02.2016

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 15.02.2016

2015

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 29.12.2015 
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 23.06.2015

2014

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 28.06.2014

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 17.04.2014

2013

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №3 09.09.2013 

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 28.05.2013 
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 13.04.2013

2012

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 17.11.2012

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 21.04.2012

2011
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 30.04.2011

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 28.02.2011

2010
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №6 12.11.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №5 30.10.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №4 02.10.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №3 22.05.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 17.04.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 23.01.2010

2009

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 02.09.2009

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 14.02.2009

 
სასარგებლო ბმულები