დახურვა
ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

გამოკითხვა

რომელ ფაკულტეტზე სწავლობთ?
სამართლის ფაკულტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 

სამართლის დოქტორი (თსუ), სამეცნიერო ინტერესების სფერო: კონსტიტუციის თეორია, საკონსტიტუციო სამართლის თეორია და პოლიტიკა, საკონსტიტუციო რეფორმები, შედარებითი კონსტიტუციონალიზმი, საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება. საქართველოს პრეზიდენტის ორგზის სტიპენდიანტი, გამარჯვებულია 2014 წლის ნომინაციაში: „ქართული კონსტიტუციონალიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის“. ავტორია 10 წიგნის, აგრეთვე არის საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარების, საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში სახელმძღვანელოს თანაავტორი. 2007-2014 წლებში იყო საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და სამართლის სკოლის სადისერტაციო საბჭოების ხელმძღვანელი. არის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. მონაწილეობს ეროვნულ და საერთაშორისო კონფერენციებში. მიღებული აქვს გერმანული ფონდის KAAD (სამეცნიერო მივლინება მაქს პლანკის საჯარო და საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი (ჰაიდელბერგი, გერმანია) და DAAD სამეცნიერო სტიპენდიები (სამეცნიერო მივლინება იენის უნივერსიტეტი, გერმანია). 

 

2001-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტარციაში იურიდიულ სამმართველოს წამყვან სპეციალისტად. 2006-2014 წლებში შსს სასაზღვრო პოლიციის იურიდიული სამსახურის უფროსად. 2003 წლიდან დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტის ლექტორი და 2009 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადირესტაციო საბჭოს წევრია. ააიპ - საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის თავმჯდომარე. 2013 წლიდან ააიპ - საქართველოს უნივერსიტეტების ასოციაციის დამფუძნებელი. გამოქვეყნებული აქვს 50-მდე სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე. არის საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

 

მინიჭებული აქვს ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ხარისხი. 2005 წლიდან მუშაობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტში ასისტენტ–პროფესორად. ბიზნესის გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები-ს ავტორი. 2015 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად ეკონომიკის  მიმართულებით. გამოქვეყნებული აქვს 19 სტატია და მონაწილეობდა 6 კონფერენციაში.

 

ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტი. ეწევა სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობას რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში. ავტორია 30 სამეცნიერო ნაშრომისა, მათ შორის – 2 მონოგრაფია. არის რამოდენიმე გამოცემის რედაქტორი, რეცენზენტი, რედკოლეგიის წევრი; თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახალი და უახლესი ისტორიის სადისერტაციო საბჭოს წევრი; ინტელექტ-კლუბის „რა? სად? როდის?“ წევრი.


ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით, ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი. ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას 26 წლის განმავლობაში. არის სახელმძღვანელოების, ტერმინოლოგიური ლექსიკონების, სტატიების ავტორი. ეწევა მთარგმნელობით მუშაობას რეფერირებად და საერთაშორისო ჟურნალებში. 1990 წლიდან დღემდე არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ინგლისური მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი. 2012 წლიდან დღემდე არის თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

მინიჭებული აქვს ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი მოსკოვის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ. 1970-2000 წლებში მუშაობდა თბილისის ზონალურ საპროექტო-არქიტექტურულ კვლევით ინსტიტუტში ჯერ ინჟინრად, შემდეგ უმცროს და უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად. 2000 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ეკონომიკის მიმართულების ასოცირებულ პროფესორად ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე. არის 2 წიგნისა და 17 სტატიის ავტორი.

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 1991-1996 წლებში  სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე. სხვადასხვა დროს მუშაობდა სახელმწიფოს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის საკადრო პოლიტიკის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსად, სასაზღვრო პოლიციის საკადრო საკითხთა სამმართველოს უფროსად, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსად, სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსად. 2014 წლიდან დღემდე სასაზღვრო პოლიციის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე. მინიჭებული აქვს: სახელმწიფო სამხედრო წოდება რეზერვის პოლკოვნიკი, წოდება საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის პოლკოვნიკი.

 

მინიჭებული აქვს ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ასოცირებული პროფესორი  და "მარკეტინგის" ქვემიმართულებით ასისტენტ-პროფესორი, ასევე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 20-ზე მეტი სტატიისა  და მონოგრაფიის ავტორი

 

იგი ფლობს დოქტორის ხარისხს.  ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით 2011 წლიდან, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 2007 წლიდან. 2009 – 2013 წლებში  მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე. მაია აღაია არის  მრავალი სამეცნიერო სტატიისა და სახელმძღვანელოს  ავტორი. გავლილი აქვს უამრავი ტრეინინგ კურსი უცხო ენის სწავლების საკითხებში.


მინიჭებული აქვს ფილოლოგის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1993 წლიდან დღემდე, სლავური ფილოლოგიის მიმართულებით. 2012 წლიდან დღემდე არის ასოცირებული პროფესორი სლავური ფილოლოგიის მიმართულებით ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტში. 1997-2001 წლებში იყო პრეზიდენტის სტიპენდიანტი. 1997-2002 წლებში ირიცხებოდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრად.

 

2010 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით. პარალელურად ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას სხვა უმაღლეს დაწესებულებებშიც. არის 35 სამეცნიერო ნაშრომის (მათ შორის, ორი მონოგრაფიის) ავტორი, არაერთი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის, ტრენინგისა და ევროკავშირის პროექტის მონაწილე როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რამდენიმე მონოგრაფიის რეცენზენტი, პრეზიდენტისა და Erasmus Mundus-ის სტიპენდიატი

 

2003-2007წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, სპეციალობა: ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური სისტემების მართვა და კომპიუტერული ავტომატიზაცია. ინფორმაციული ტექნოლოგის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2011-2013 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. ხელსაწყოთმშენებლობის და მართვის სისტემების ავტომატიზაციის მაგისტრი. დღეის მდგომარეობით ირიცხება ხელსაწყოთმშენებლობის, მართვის სისტემების და ტესტ-ინჟინერინგის სადოქტორო პროგრამაზე. 2010 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მოწვეულ პედაგოგად, 2011-2016წწ. - თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის კოორდინატორად. 2012-2013 წწ. - მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოწვეულ პედაგოგად, 2016 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი. არის 4 სამეცნიერო სტატიის და ერთი სახელმძღვანელოს თანაავტორი.

 


 
სასარგებლო ბმულები