ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება:   სტომატოლოგია   / DDM /
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი -  სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
სწავლების ენა -  ქართული, რუსული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: დიპლომირებული სტომატოლოგი  / Doctor of Dental Medicine /
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - საძიებელი აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამით სავალდებულოა 300 კრედიტის მოპოვება;  ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირა, 1 სემესტრის მანძილზე სტუდენტმა უნდა მოიპოვოს საშუალოდ 30 კრედიტი პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობაა – 5  წელი, 10 სემესტრი
სახელმწიფო აკრედიტაცია – №187 26.11.2013
სწავლის საფასური – 2750 ლარი.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სწავლის საფასური  – 3000 ლარი
პროგრამის ხელმძღვანელი: თჰუ მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ილონა საყვარელიძე.

 

სტომატოლოგია - სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   

სტომატოლოგია - სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - დანართი  

 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება -  ფარმაცია 
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  -  ფარმაციის ბაკალავრი  / Bachelor in Pharmacy /
მიმართულება - 09 – ჯანდაცვა
დარგი / სპეციალობა 0903  ფარმაცია
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით და საათებით -  240 კრედიტი (6000 სთ.)
რთი კედიი - 25 საათ, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირაა, 1 სემესტრის მანძილზე სტუდენტი აგროვებს 30 კრედიტს
სწავლების ენა -  ქართული
საგანმანათლებლო  პროგრამის ტიპი - საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სწავლის საფასური - 2500 ლარი

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი მანანა ორჯონიკიძე


ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა  

ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა - დანართი  

 

პროგრამის სახელწოდება -  მედიცინა                      

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია  -  დიპლომირებული მედიკოსი  / Medical Doctor / 

მიმართულება - 09 – ჯანდაცვა

დარგი / სპეციალობა – 0901  მედიცინა

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით და საათებით -  360 კრედიტი (9000 სთ.).

ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირაა, 1 სემესტრის მანძილზე სტუდენტი აგროვებს 30 კრედიტს

სწავლების ენა -  ქართული

საგანმანათლებლო  პროგრამის ტიპი - სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფესორი ტატიანა ზუბიაშვილი

 

მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა  

მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - დანართი  

 
სასარგებლო ბმულები