ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა


თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-9 მუხლისთჰუ რექტორის 2019 წლის 20 მაისის  N101/02 ბრძანებისა და აკადემიური  საბჭოს საარჩევნო კომისიის 2019 წლის  04 მაისის N1/2019 ოქმის  შესაბამისადთჰუს აკადემიური საბჭო განსაზღვრულია შემდეგი შემადგენლობით:


ა) ვალენტინა საყვარელიძე – აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, თჰუ რექტორი;

ბ) ელენე კაკაბაძე (სამართლის ფაკულტეტი);

გ) ნიკა დუდაშვილი (სამართლის ფაკულტეტი);

დ) ნანა ბიჩენოვი (ეკონომიკისბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ე) მედეა ჭელიძე (ეკონომიკისბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ვ) რუსუდან ესებუა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

ზ) ირმა ზაქარაია (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

თ) ნინო აბაიშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ი) ნინო ორმოცაძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

კ) ნანა ბარნაბიშვილი (ბიბლიოთეკის უფროსი);

ლ) იამზე თაბორიძე (კვლევებისა და განვითარების ცენტრის უფროსი)

 

თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2023 წლის 20 მაისი.

 
სასარგებლო ბმულები