ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

საკითხები საჯარო სამართალში:


LawLibrary - იურიდიული ლიტერატურა ერთ თაროზე (http://lawlibrary.info/ge/)

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო, სტატიათა კრებული, რედ. კ. კორკელია, თბ., 2011;  

ადამიანის უფლებათა დაცვა: მიღწევები და გამოწვევები, სტატიათა კრებული, რედ. კ. კორკელია, თბ., 2012;  

ადამიანის უფლებათა დაცვა და სამართლებრივი რეფორმა საქართველოში, რედ. კ. კორკელია, თბ., 2014;  

ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე გამოწვევები (სტატიათა კრებული) – რედ. კონსტანტინე კორკელია, თბ., 2009;   

ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები, სტატიათა კრებული, რედ. კონსტანტინე კორკელია, თბ., 2010;  

როგორ უზრუნველვყოთ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვა ევროპული სტანდარტებით, კ, კორკელია, თბ. 2010;  

ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე გამოწვევები (სტატიათა კრებული) – რედ. კონსტანტინე კორკელია, თბ., 2009;   

ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები, სტატიათა კრებული, რედ. კონსტანტინე კორკელია, თბ., 2010;  

როგორ უზრუნველვყოთ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვა ევროპული სტანდარტებით, კ, კორკელია, თბ. 2010;  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გარანტიები, მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე ინფორმაციის დამუშავებისას, თამთა არჩუაძე, თბილისი,  2016;   

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, მე-4 გამოცემა, 2015;  

პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში ბავშვთა პერსონალური მონაცემების დაცვა, საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი, ანტონ ქელბაქიანი, ნატალია ცაგარელი, თბილისი, 2014;  

რას ამბობენ კანონები რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი;  

კონსტიტუციური შეთანხმება, როგორც ეკელსია-სახელმწიფოს ურთიერთობის სამართლებრივი ფორმა და მისი აღსრულება საქართველოში, დ. გეგენავას დისერტაცია თბილისი, 2016;   

პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი როგორც საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმის ქვაკუთხედი, პ. ტურავა, ჟურნალი ადმინისტრაციული სამართალი N2,2016 გვ. 35-43;   

საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების  სამართლებრივი პრობლემები, ლ. გიორგაძე „ლადო ჭანტურია 50“ საიუბილეო გამოცემა, თბილისი, 2013, გვ. 157-196;   

საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში და მოხელის სამართლებრივი სტატუსი, ე. ქარდავა, ჟურნალი ადმინისტრაციული სამართალი N2, 2016, გვ. 52-60;    

საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში: ძირითადი მიმართულებები და გამოწვევები, არჩილ აბაშიძის დისერტაცია, თბილისი, 2016;  

„მოსაზრებები საქართველოს სახელმწიფოში აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ“;  

ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისთვის. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, თბილისი 2011წ;  

The Role of the United Nations in the Georgian-Abkhazian Conflict, SUSAN STEWART,  Journal on Ethnopolitics  and Minority Issues in Europe, Issue 2/2003;   

The Georgian-Abkhaz Conflict, Bruno Coppieters;  

(FUTURE) INTERACTION BETWEEN DATA PROTECTION AUTHORITIES AND NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS by Peter J. Hustinx;  

Artur Olechno, Uniwersytet w Białymstoku, Poland „THE CONSTITUTIONAL ASPECTS OF COUNTERSIGNATURE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES“;   

M.J.C. Vile, Constitutionalism and the Separation;   

General Principles of Constitutional and Administrative Law, John Alder;  

Constitutionalism: A Skeptical View, Jeremy Waldron;   
 
ინფორმაციის თავისუფლება: კანონმდებლობა და პრაქტიკა საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო/ შოტლანდია, ესტონეთი - შედარებითი ანალიზი, კვლევის ავტორი:  ელისო ჩაბრავა, რედაქტორი: გიორგი კლდიაშვილი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) USAID-ის პროგრამის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (G-3)“ ფარგლებში;  

„გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის მოთხოვნებისა და საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი, თბილისი 2014;  

ინფორმაციის თავისუფლება: გზამკვლევი საჯარო დაწესებულებებისათვის, (მეორე გამოცემა) ავტორი:  პაატა ტურავა, ლევან ავალიშვილი, სერგი ჯორბენაძე,  რედაქტორი: გიორგი კლდიაშვილი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)  USAID-ის დახმარებით;  

ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში, საია, ჩუგოშვილი, თამარ, ლომჯარია ნინო, კორძაია თამარ, თბილისი, 2007;  

წიგნი პაციენტებისთვის, თბილისი 2011წ., ავტორთა კოლექტივი;  

 
სასარგებლო ბმულები