ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

    ▲ სამართლის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი


     - არჩევითი სასწავლო მოდულები:

    ☑ საჯარო სამართალი;
    ☑ კერძო სამართალი;
    ☑ სისხლის სამართალი;
    ☑ საერთაშორისო სამართალი    ▲ ბიზნესის, ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული, რუსული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი


     - არჩევითი სასწავლო მოდულები:

    ☑ ფინანსები;
    ☑ მენეჯმენტი;
    ☑ ტურიზმი;
    ☑ საბანკო საქმე.

 


    ▲ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული;

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი

 

 

 

 

 

 

 


    ▲ ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული;

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი
     - პროგრამა გულისხმობს 2 უცხო ენის შესწავლას:
    ☑ ინგლისური / გერმანული, ფრანგული, რუსული (არჩევით);

 

 

 

 

 


    ▲ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული;

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი


     - არჩევითი სასწავლო მოდულები:

    ☑ კლინიკური ფსიქოლოგია

    ☑ სოციალური ფსიქოლოგია

 

 

 


    ▲ სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 2 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - რუსული.

    ☑ სწავლის საფასური - 1900 ლარი

 

 

 

 

 

 

 


    ▲ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 1 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული.

    ☑ სწავლის საფასური - 1500 ლარი

 

 

 

 

 

 

 


    ▲ დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული, რუსული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი


     - პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო მოდულებია:
    ☑ თერაპიული სტომატოლოგია;
    ☑ ქირურგიული სტომატოლოგია;
    ☑ ორთოპედიული სტომატოლოგია;
    ☑ ბავშვთა სტომატოლოგია;
    ☑ ორთოდონტია.

 


    ▲ მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 6 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული, ინგლისური.

    ☑ სწავლის საფასური - 5000 ლარი / 3500 USD

 

 

 

 

 

 

 


    ▲ ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სწავლის საფასურის გადახდა და სწავლების ფინანსური მოტივაცია:


1. საფასურის გადახდა წარმოებს სწავლების წლიური საფასურის 4 თანაბარ წილად გაყოფილი ოდენობით ნაწილ-ნაწილ. უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემთხვევაში სტუდენტი ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის იხდის სწავლის საფასურის ¼-ს (მაგალითად, თუ სწავლების საფასური არის 2000 ლარი: 2000/4= 500 ლარს); მეორე ნაწილის გადახდა ხდება შემოდგომის სემესტრის ფინალური გამოცდების დაწყებამდე (იანვარი), მესამე ნაწილის გადახდა ხდება, საგაზაფხულო სემესტრის დაწყებამდე (მარტამდე), ხოლო მეოთხე ნაწილის გადახდა - მეორე სემესტრის ფინალურ გამოცდებამდე (ივნისამდე);

 
2. სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში სტუდენტი არ იხდის სწავლების საფასურს; იმ შემთხვევაში, თუ სწავლების საფასური უფრო მეტია, ვიდრე მოპოვებული გრანტი (მაგალითად, მოვიპოვეთ 50%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, ვიხდით სწავლების საფასურის ნახევარს - 2000-1125=875 ლარს 4 ნაწილად);

 
3. ყველა პროგრამის წარჩინებულ სტუდენტს მომდევნო სემესტრიდან ეძლევა საუნივერსიტეტო სტიპენდია; მაგალითად, თუ პირველი კურსის სტუდენტი, შემოდგომის სემესტრში ყველა საგანში მიიღებს შეფასებას „ფრიადი“, მას საგაზაფხულო სემესტრიდან (მარტიდან) ენიშნება საუნივერსიტეტო სტიპენდია 1 სემესტრის მანძილზე; სტიპენდიის გაცემა გაგრძელდება შემდეგ სემესტრებში, თუ სტუდენტის სწავლას გააგრძელებს წარჩინებით.

 

საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე აკრედიტებული პროგრამით უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის ან უცხო ქვეყანაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქისთვის სწავლის უფლების მინიჭება  

 
სასარგებლო ბმულები