ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა

 

სტრატეგიული განვითარების 7- წლიანი და სამოქმედო 3-წლიანი გეგმის შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ


თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-11 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებაში 2018 წლის 31 იანვრის N07/ნ ბრძანებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტების დაკმაყოფილების და დანერგვის მიზნებისთვის,

ვბრძანებ:

1. ავტორიზაციის პირველი სტანდარტის 1.2. ქვესტანდარტის სარეალიზაციოდ, შეიქმნას სტრატეგიული განვთარების 7-წლიანი და სამოქმედო 3-წლიანი გეგმის შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით:

ა)  ვალენტინა საყვარელიძე - რექტორი, თავმჯდომარე;

ბ) კახი ყურაშვილი - პრორექტორი;

გ) ვალერი მუხიგულაშვილი - ადმინისტრაციის ხელმღვანელი;

დ) მაკა კაჭარავა - ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი;

ე) ნონა გელიტაშვილი - ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დეკანი;

ვ) ილონა საყვარელიძე - ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი;

ზ) ეკატერინე გიგოლაშვილი - ბუღალტერი;

თ) ნათია ქაჯაია - რექტორის მრჩეველი;

ი) ნანა ბარნაბიშვილი - ბიბლიოთეკის უფროსი;

კ) ნიკა დუდაშვილი - იურისტი;

ლ) გვანცა გულიაშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უცხოელ სტუდენტთა მხარდაჭერის მენეჯერი;

მ) მარიამ ბოჭორიშვილი - კარიერული განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის მენეჯერი;

ნ) ბექა ღაჟონია - სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი.

2. უზრუნველყოს სამუშაო ჯგუფმა საუნივერსიტეტო საზოგადოების და დაინტერესებულ პირთა ჩართულობით, ავტორიზაციის პირველი სტანდარტის 1.2. ქვესტანდარტის სარეალიზაციოდ:

ა) სტრატეგიული განვთარების 7-წლიანი (2019-2025 წლები) გეგმის პროექტების შემუშავება და წარმოდგენა 3 თვის განმავლობაში;

ბ) სამოქმედო 3-წლიანი (2019-2021 წლები) გეგმის პროექტის შემუშავება და წარმოდგენა 3 თვის განმავლობაში;

გ) სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება და წარმოდგენა 3 თვის განმავლობაში;

3. ამ ბრძანების მე-2 პუნქტით დამტკიცებული შესაბამისი სამუშაოს დასრულებისთანავე სამუშაო ჯგუფი წყვეტს არსებობას;

4. ამ ბრძანების შესრულებაზე კონტროლს განვახორციელებ პირადად;

5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

ვალენტინა  საყარიძე

 

რექტორი - ადემიური სჭოთავმარე 

 
სასარგებლო ბმულები