ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის (ადმინისტრაციული სამსახურის) სტატუსი განისაზღვრება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში „თჰუ“) დებულებით. ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი – ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი, რომელიც არის  უნივერსიტეტის უმაღლესი ადმინისტრაციული მმართველი ფინანსური, მატერიალური და ადამიანური რესურსების სფეროში და რომელიც წარმოადგენს თჰუ–ს საფინანსო-ეკონომიკურ ურთიერთობებში; უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია (ადმინისტრაციული სამსახური) აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს:

ა) კანცელარია;

ბ) ბუღალტერია;

გ) საერთაშორისო ურთიერთობები და უცხოელ სტუდენტთა მხარდაჭერა;

დ) სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

ე) ადამიანური რესურსების მართვა;

ვ) მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფა;

ზ) უსაფრთხო გარემო;

თ) არქივი;

ი) კარიერული განვითარება და სტუდენტური მხარდაჭერა;

კ) სამეცნიერო კვლევები.

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - ბატონი ვალერიან მუხიგულაშვილი 

ელ-ფოსტა: vmukhigulashvili@thu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 2 54 59 09

 

ამავე სამსახურში  დასაქმებულები არიან:

კანცელარიის გამგე - დანიელა შმალცელი - (+995) 579 54 00 55 / dshmaltsel@thu.edu.ge

ბუღალტერი - ეკატერინე გიგოლაშვილი - (+995) 579 54 07 77 / egigolashvili@thu.edu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უცხოელი სტუდენტების დახმარების მენეჯერი 

იურისტი - ნიკა დუდაშვილი - (+995) 555 69 65 45 / ndudashvili@thu.edu.ge

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი - 

ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი - 

IT სპეციალისტი - კახი ღონღაძე - (+995) 577 74 25 37 / kghonghadze@thu.edu.ge

ვებ-დიზაინერი / ადმინისტრატორი - ლაშა კუპატაძე - (+995) 595 04 25 91 / lkupatadze@thu.edu.ge

ექიმი - ილონა საყვარელიძე - (+995) 579 54 00 05 / isakvarelidze@thu.edu.ge

კარიერული განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის მენეჯერი - 

სამეცნიერო კვლევების კოორდინატორი - გივი მაკალათია - (+995) 557 35 57 93 givi.makalatia24@gmail.com

 

ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების მექანიზმი   

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი    

სამედიცინო დახმარების სერვისის დებულება   

კანცელარიის დებულება   

შრომითი ხელშეკრულება ადმინისტრაციულ პერსონალთან   

შრომითი ხელშეკრულება აკადემიურ პერსონალთან   

შრომითი ხელშეკრულება მოწვეულ პერსონალთან   

შრომითი ხელშეკრულება აფილირებულ აკადემიურ პერსონალთან   

შეთანხმება აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ   

შრომის კონტრაქტის ფორმა A  

შრომის კონტრაქტის ფორმა B  

შრომის კონტრაქტის ფორმა C  

Curriculum Vitae / CV  

არქივის დებულება  

 
სასარგებლო ბმულები