ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა


თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-9 და მე-10 მუხლების, თჰუ რექტორის 2017 წლის 19 აპრილის  N52/02 ბრძანებისა და აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების  (სენატის) საარჩევნო კომისიის 2017 წლის  20 მაისის N1/2017 და N2/2017 ოქმების  შესაბამისად, თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს სრული შემადგენლობა განსაზღვრულია 18 წევრის ოდენობით: 
ა) სამართლის ფაკულტეტი - 3, მათ შორის, 1 სტუდენტი; 
ბ) ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი - 4, მათ შორის, 2 სტუდენტი; 
გ) ჯანდაცვის ფაკულტეტი - 6, მათ შორის, 2 სტუდენტი; 
დ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან - 4, მათ შორის, 1 სტუდენტი;
ე) თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად ავტომატურად განწესებულია თანამდებობრივად, თჰუ ბიბლიოთეკის უფროსი. 

 

აკადემიური პერსონალი:

ა)  ლელა ნადიბაიძე (სამართლის ფაკულტეტი);

ბ) დავით გეფერიძე (სამართლის ფაკულტეტი);

გ) ნატო გეგენავა (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

დ) ვაკანტური (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ე) სერგო ციცხვაია (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ვ) ნინო ორმოცაძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ზ) ელენე ნიკობაძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

თ) ვლადიმერ ხუტაშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ი) მაია აღაია (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

კ) კახა კვაშილავა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

ლ) ინგა მორგოშია (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

 

სტუდენტური წარმომადგენლობა:

ა) იაგო შაკაია (სამართლის ფაკულტეტი);

ბ) თათია სარიშვილი (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

გ) ხატია ფარულავა (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

დ) ზოია ენგოიანი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ე) ლანა ხმელიძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ე) ანა გოიაევი (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

 

ავტომატური წევრი: 
18. ნანა  ბარნაბიშვილი   (თჰუ ბიბლიოთეკის უფროსი).

 

თჰუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2021 წლის 24 მაისი.


თჰუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებები

2018

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №5 10.09.2018

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №4 27.04.2018

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №3 12.04.2018

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 24.03.2018

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 10.03.2018

2017

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №5 28.12.2017

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №4 30.11.2017

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №3 31.06.2017

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 24.05.2017

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 10.02.2017

2016

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 27.02.2016

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 15.02.2016

2015

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 29.12.2015 
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 23.06.2015

2014

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 28.06.2014

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 17.04.2014

2013

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №3 09.09.2013 

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 28.05.2013 
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 13.04.2013

2012

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 17.11.2012

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 21.04.2012

2011
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 30.04.2011

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 28.02.2011

2010
თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №6 12.11.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №5 30.10.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №4 02.10.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №3 22.05.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 17.04.2010

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 23.01.2010

2009

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №2 02.09.2009

თჰუ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) სხდომა №1 14.02.2009

 
სასარგებლო ბმულები