ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

პროფესიული განათლება საქართველოსა და თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში

 

საქართველოში პროფესიული განათლების მიზნებია:
-ერთიანი პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა მთელი სიცოცხლის განმავლობაში პირის მიერ სწავლის შესაძლებლობის, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა  და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით;
-ინდივიდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
-შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფა;
-ინდივიდის დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების, ხელშეწყობა;
-პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნა, საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების  პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა.

რატომ თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტი?

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი 2011-2012 სასწავლო წლიდან ახორციელებს პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებს. გააჩნია საკუთარი პრაქტიკული ბაზა-სტომატოლოგიური კლინიკა, რომელიც უზრუნველყოფს პრაქტიკული და კლინიკური უნარ-ჩვევების მიღებას.

 

1. პროფესიული განათლების დებულება  

2. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი  

3. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის მექანიზმები  


 

პროფესიული განათლების პროგრამები/გეგმები:


1. კბილის ტექნიკოსი მესამე საფეხური ***სასწავლო გეგმა  

2. კბილის ტექნიკოსი მეოთხე საფეხური ***სასწავლო გეგმა  

4. ინფორმაციული ტექნოლოგი - III საფეხური ***პროგრამის კალენდარული გეგმა  

 
სასარგებლო ბმულები