ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება - სამართალი / LAW
საგანმანათლებლო  პროგრამის ტიპი - აკადემიური, რეგულირებადი
უმაღლესი აკადემიური განათლების საფეხური - ბაკალავრიატი
სწავლების ენა - ქართული
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (Bachelor of Law)
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით - საძიებელი აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად სავალდებულოა 240 კრედიტის მოპოვება; ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირა, 1 სემესტრის მანძილზე სტუდენტმა უნდა მოიპოვოს საშუალოდ 30 კრედიტი;
პროგრამის სტანდარტული ხანგრძლივობა - 4 წელი, 8 სემესტრი;
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი კახი ყურაშვილი.


სამართლის საბაკალავრო პროგრამა  

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დანართი   

 

SWOT Analysis - შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კომპეტენციების კვლევა სწავლის შედეგების შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით  

 
სასარგებლო ბმულები