ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

პროგრამის დასახელება - ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
მიმათულება:  02 ბიზნესის  ადმინისტრირება
საგანმანათლებლო  პროგრამის ტიპი - აკადემიური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი / Bachelor of Business Administration
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით ხანგრძლივობა -  240 კრედიტი, საძიებელი აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირაა, 1 სემესტრის მანძილზე სტუდენტმა უნდა მოიპოვოს 30 კრედიტი
პროგრამის საერთო ხანგრძლივობაა – 4 წელი, 8 სემესტრი
სწავლების ენა -  ქართული;
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი მადონა გელაშვილი. 

 

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამა   

ბიზნენის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


პროგრამის დასახელება - ტურიზმი
მიმათულება:  11 - მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები
საგანმანათლებლო  პროგრამის ტიპი - აკადემიური
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში / Bachelor of Business Administration in Tourism
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით ხანგრძლივობა -  240 კრედიტი, საძიებელი აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.
ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირაა, 1 სემესტრის მანძილზე სტუდენტმა უნდა მოიპოვოს 30 კრედიტი
პროგრამის საერთო ხანგრძლივობაა – 4 წელი, 8 სემესტრი
სწავლების ენა -  ქართული;
პროგრამის ხელმძღვანელი - პროფესორი ნოდარ გრძელიშვილი. 

 

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამა   

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი რუსულენოვანი პროგრამის განხორციელების თაობაზე  

 

Наименование программы – Организация и управление бизнеса
Направление: 02 бизнес-администрирование
Ступень академического образования – бакалавриат
Тип образовательной программы – академический
Присваиваемая квалификация: Бакалавр бизнес администрирования /Bachelor of Business Administration/
Объем программы в кредитах, продолжительность программы – 240 кредитов, для получения искомой академической степени бакалавра. Один кредит – 25 часов, продолжительность одного семестра – 20, в течение одного семестра студент набирает 30 кредитов;
общая продолжительность программы – 4 года, 8 семестров.
Язык обучения – русский.
Руководитель программы – профессор Мадонна Гелашвили

 

Организация и управление бизнеса - Бакалаврская программа  
Организация и управление бизнеса - приложение - структура программы   


ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (B1)   

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ - МАГИСТРАТУРА (B2)   

INTRODUCTORY EXAMINATION TESTS IN ENGLISH LANGUAGE LEVEL OF TRAINING - MASTER'S (B2)   

 
სასარგებლო ბმულები