ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

▲ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

ფსიქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა + დანართი  


▲ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 1 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა  

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  

 
სასარგებლო ბმულები