ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

პროგრამის დასახელება: ევროპეისტიკა
მიმათულება: 10-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
სპეციალობა: 1005-ფილოლოგია
უმაღლესი განათლების საფეხური - ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო  პროგრამის მოდელი საკვალიფიკაციო ჩარჩოს თანახმად - ძირითადი სპეციალობა და  თავისუფალი  კომპონენტები
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:   ფილოლოგიის ბაკალავრი / Bachelor of Philology
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  -  240 კრედიტი, ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირა, 1 სემესტრის მანძილზე - 30 კრედიტი
პროგრამის  ხანგრძლივობაა – 4 წელი, 8 სემესტრი
სწავლების ენა -  ქართული / სასწავლო კურსების ნაწილი იკითხება ასევე ინგლისურ ენაზე.

 

ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა  

ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის დანართი  

 

პროგრამის დასახელება: ფსიქოლოგია
მიმათულება: 07 - სოციალური მეცნიერებები
სპეციალობა: 0707 - ფსიქოლოგია
უმაღლესი განათლების საფეხური - ბაკალავრიატი
საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი - აკადემიური

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ფსიქოლოგიის ბაკალავრი / Bachelor of Psychology
პროგრამის მოცულობა კრედიტებით  -  240 კრედიტი, ერთი კრედიტი - 25 საათია, ერთი სემესტრის ხანგრძლივობა - 20 კვირა, 1 სემესტრის მანძილზე - 30 კრედიტი
პროგრამის  ხანგრძლივობაა – 4 წელი, 8 სემესტრი
სწავლების ენა -  ქართული.

 

ფსიქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა + დანართი 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წერილი რუსულენოვანი პროგრამის განხორციელების თაობაზე 

 

Академическая ступень обучения – Вторая, Магистратура
Направление – 10-Гуманитарные науки
Область/специальность – 1005 Филология
Язык обучения – русский
Присваимаемая квалификация – Академическая степень Магистра филологии /MA of Philology
Количество кредитов – 120 ECTS /3000 астрономических часов/
1 кредит – 25 астрономических часов
Продолжительность учебы – два года, 4 семестра

 

«Славянская филология» - Магистерская программа  

«Славянская филология» - приложение - структура программы   

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ - МАГИСТРАТУРА (B2)  

INTRODUCTORY EXAMINATION TESTS IN RUSSIAN LANGUAGE LEVEL OF TRAINING - MASTER'S (B2)   

 
სასარგებლო ბმულები