ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

აკადემიური კალენდარი


2019-2020 სასწავლო წელი 

გაზაფხულის  სემესტრი


2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:


სააუდიტორიო მეცადინეობები                            17 თებერვლიდან – 06 ივნისის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 06 აპრილიდან - 11 აპრილის ჩათვლით       
შუალედური გამოცდის აღდგენა  01 ივნისიდან - 06 ივნისის ჩათვლით (მე-16 კვირას)
დასკვნითი გამოცდები 08 ივნისიდან - 20 ივნისის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 20 ივნისიდან - 05 ივლისის ჩათვლით

 

პანდემიის გამო მოდიფიცირებული აკადემიური კალენდარი

 

სააუდიტორიო მეცადინეობები 17 თებერვლიდან - 20 ივნისის ჩათვლით    
დისტანციური სწავლება 16 მარტიდან
შუალედური გამოცდა 25 მაისიდან - 30 მაისის ჩათვლით
შუალედური გამოცდის აღდგენა 15 ივნისიდან - 20 ივნისის ჩათვლით
დასკვნითი გამოცდები 22 ივნისიდან - 04 ივლისის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 06 ივლისიდან - 18 ივლისის ჩათვლით

საბაკალავრო ნაშრომების წარმოდგენის ბოლო ვადა    

16 ივლისამდე
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა 30-31 ივლისი

ობიექტურად სტრუქტუირებული კლინიკური 

გამოცდა/ზოგიერთი პრაქტიკული კომპონენტი

სავარაუდოდ 2020 წლის სექტემბერი 

(ცვალებადია)

 
სასარგებლო ბმულები