ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

აკადემიური კალენდარი


2020-2021 სასწავლო წელი 

შემოდგომის  სემესტრი


2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:


სააუდიტორიო მეცადინეობები                            21 სექტემბრიდან – 16 იანვრის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 09 ნოემბრიდან - 14 ნოემბრის ჩათვლით       
შუალედური გამოცდის აღდგენა  11 იანვრიდან - 16 იანვრის ჩათვლით (მე-16 კვირას)
დასკვნითი გამოცდები 

18 იანვრიდან - 30 იანვრის ჩათვლით

დამატებითი გამოცდები 01 თებერვლიდან - 13 თებერვლის ჩათვლით 
სასარგებლო ბმულები