ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

აკადემიური კალენდარი


2020-2021 სასწავლო წელი 

შემოდგომის  სემესტრი


2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:


სააუდიტორიო/დისტანციური მეცადინეობები     21 სექტემბრიდან – 23 იანვრის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 09 ნოემბრიდან - 14 ნოემბრის ჩათვლით       
უქმე დღეები 03 იანვრიდან - 15 იანვრის ჩათვლით
შუალედური გამოცდის აღდგენა  18 იანვრიდან - 23 იანვრის ჩათვლით  
დასკვნითი გამოცდები 

25 იანვრიდან - 06 თებერვლის ჩათვლით

დამატებითი გამოცდები 08 თებერვლიდან  - 20 თებერვლის ჩათვლით        
სასარგებლო ბმულები