ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

აკადემიური პროგრამების კატალოგი 2019/2020  


▲ სამართლის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

საბაკალავრო პროგრამა + დანართი  


▲ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო

პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

საბაკალავრო პროგრამა   

საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


▲ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო

პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

 

საბაკალავრო პროგრამა (რუსული)  

საბაკალავრო პროგრამის დანართი (რუსული)  


▲ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

საბაკალავრო პროგრამა   

საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


 

 

აკადემიური პროგრამების კატალოგი 2018/2019  


▲ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

საბაკალავრო პროგრამა + დანართი  


▲ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 1 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  


▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

საგანმანათლებლო პროგრამა   

საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  


▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

 

საგანმანათლებლო პროგრამა (რუსული)  

საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი (რუსული)  


▲ ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

 

საგანმანათლებლო პროგრამა  

საგანმანათლებლო პროგრამის დანართი  

 
სასარგებლო ბმულები