ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

აკადემიური პროგრამების კატალოგი 2018  

 

1. სამართლის ფაკულტეტი:


    ▲ სამართლის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი


     - არჩევითი სასწავლო მოდულები:

    ☑ საჯარო სამართალი;
    ☑ კერძო სამართალი;
    ☑ სისხლის სამართალი;
    ☑ საერთაშორისო სამართალი

 


სამართლის საბაკალავრო პროგრამა   

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


2. ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი:


    ▲ ბიზნესის, ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული, რუსული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი


     - არჩევითი სასწავლო მოდულები:

    ☑ ფინანსები;
    ☑ მენეჯმენტი;
    ☑ ტურიზმი;
    ☑ საბანკო საქმე.

 


ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამა   

ბიზნენის ორგანიზაცია და მართვა - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


    ▲ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული;

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი

 

 

 

 

 

 

 

 

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამა   

ტურიზმი - საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


3. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:


    ▲ ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული;

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი


     - პროგრამა გულისხმობს 2 უცხო ენის შესწავლას:
    ☑ ინგლისური / გერმანული, ფრანგული, რუსული (არჩევით);

 

 

 

 

 

ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა   

ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის დანართი   


    ▲ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული;

    ☑ სწავლის საფასური - 2000 ლარი


     - არჩევითი სასწავლო მოდულები:

    ☑ კლინიკური ფსიქოლოგია

    ☑ სოციალური ფსიქოლოგია

 

 

 

 

ფსიქოლოგია - საბაკალავრო პროგრამა + დანართი  


    ▲ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 1 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული.

    ☑ სწავლის საფასური - 1500 ლარი

 

 

 

 

 

 

 

 

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა  

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - დანართი  


4. ჯანდაცვის ფაკულტეტი:


    ▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:

    ☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული, რუსული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი


     - პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო მოდულებია:
    ☑ თერაპიული სტომატოლოგია;
    ☑ ქირურგიული სტომატოლოგია;
    ☑ ორთოპედიული სტომატოლოგია;
    ☑ ბავშვთა სტომატოლოგია;
    ☑ ორთოდონტია.

 

სტომატოლოგია - სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა   

სტომატოლოგია - სამედიცინო განათლების ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - დანართი  


    ▲ მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 6 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული, ინგლისური.

    ☑ სწავლის საფასური - 5000 ლარი / 3500 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა  

მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - დანართი  


    ▲ ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა:

    ☑ სწვლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
    ☑ სწავლების ენა - ქართული.

    ☑ სწავლის საფასური - 2500 ლარი

 

 

 

 

 

 

 

 

ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა  

ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა - დანართი  

 
სასარგებლო ბმულები