ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

2001-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ადმინისტარციაში იურიდიულ სამმართველოს წამყვან სპეციალისტად. 2006-2014 წლებში შსს სასაზღვრო პოლიციის იურიდიული სამსახურის უფროსად. 2003 წლიდან დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტის ლექტორი და 2009 წლიდან ამავე უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სადირესტაციო საბჭოს წევრია. ააიპ - საერთაშორისო სამართლის ასოციაციის თავმჯდომარე. 2013 წლიდან ააიპ - საქართველოს უნივერსიტეტების ასოციაციის დამფუძნებელი. გამოქვეყნებული აქვს 50-მდე სამეცნიერო ნაშრომი საერთაშორისო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე. არის საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

 

მინიჭებული აქვს ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ხარისხი. 2005 წლიდან მუშაობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტში ასისტენტ–პროფესორად. ბიზნესის გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები-ს ავტორი. 2015 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად ეკონომიკის  მიმართულებით. გამოქვეყნებული აქვს 19 სტატია და მონაწილეობდა 6 კონფერენციაში.

 

ისტორიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ჟურნალისტი. ეწევა სამეცნიერო და პედაგოგიურ მოღვაწეობას რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში. ავტორია 30 სამეცნიერო ნაშრომისა, მათ შორის – 2 მონოგრაფია. არის რამოდენიმე გამოცემის რედაქტორი, რეცენზენტი, რედკოლეგიის წევრი; თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ახალი და უახლესი ისტორიის სადისერტაციო საბჭოს წევრი; ინტელექტ-კლუბის „რა? სად? როდის?“ წევრი.

 

ბოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. 1981 წელს დაამთავრა  თსუ, ბოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობით ბიოქიმია. 1988 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. 1981 წლიდან დღემდე მუშაობს ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად, პარალელურად კი ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას.  2007-2009 წლებში მუშაობდა საქართველოს განმანათლებელთა ასოციაციაში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამების კონსულტანტად. 1997–2011 წლებში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს და საერთაშორისო გრანტების მონაწილე. 2010–2016 წლებში  იყო გამოცდების ეროვნული ცენტრის გამსწორებელი. არის 20-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი და თანაავტორი. 2009 წლიდან დღემდე არის თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ეკონომიკის დოქტორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. 2012 წლის 18 მაისს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. 1993 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი შრომის ეკონომიკის სპეციალობით. 1999 წლიდან მუშაობს სხვადასხვა კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში, ეკონომიკის და ბიზნესის მიმართულებით. მათ შორის 2001 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და იკავებს ასოცირებული პროფესორის თანამდებობას. წარმატებით უძღვება ტრენინგებს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებში ბიზნესის და მენეჯმენტის ცენტრში და ქართულ ევროპული უნივერსიტეტის სასწავლო ცენტრში. არის სამი სალექციო კურსის და ათამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული ათამდე სამეცნიერო კონფერენციაში.

 

მინიჭებული აქვს ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი (სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ტურისტული პროდუქტის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში“). 2006-2011 წლებში მუშაობდა თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ტურიზმის კათედრის ასისტენტ-პროფესორად და მოწვეულ პროფესორად. 2006 წლამდე მუშაობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასაქონლო ექსპერტიზის, კომერციისა და ტურიზმის ბიზნესის კათედრის მასწავლებლად. 2010 წლიდან არის გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის ტურიზმის პროგრამის ასოცირებული პროფესორი. მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა ტრეინინგ და სასწავლო კურსებში, როგორც კონსულტანტი მონაწილეობდა რამდენიმე საგრანტო პროექტში. გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 3 სალექციო კურსი.

 

1989 წელს დაამთავრა მოსკოვის გ.ვ. პლეხანოვის სახ. სახალხო-სამეურნეო ინსტიტუტის მექანიკის ფაკულტეტი. 1994 წლიდან ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 2012 წლიდან მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში, ამჟამად იკავებს აფილირებული ასოცირებული პროფესორის პოზიციას ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. გამოქვეყნებული აქვს 35 სამეცნიერო ნაშრომი (მათ შორის, ერთი მონოგრაფია), გახლავთ არაერთი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე, 2019 წელს გავლილი აქვს ტრენინგ კურსი პროექტების მართვაში. აქვს მენეჯერად მუშაობის სამსახურებრივი გამოცდილება, კერძოდ, 2007-2012 წლებში იყო შპს „საქმეორეული“-ს დირექტორი (ერთპიროვნული მმართველი). 2012 წლიდან არის საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი.

 

მინიჭებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხი. 2010 წლიდან 2015 წლამდე მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტში უფროს მასწავლებლად, ხოლო 2015 წლიდან დღემდე ასოცირებულ პროფესორად. 2019 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ასოცირებულ პროფესორად ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით. გამოქვეყნებული აქვს 14 სტატია და მონაწილეობდა 6 საერთაშორისო კონფერენციაში.

 

მინიჭებული აქვს ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ასოცირებული პროფესორი  და "მარკეტინგის" ქვემიმართულებით ასისტენტ-პროფესორი, ასევე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 20-ზე მეტი სტატიისა  და მონოგრაფიის ავტორი

 

იგი ფლობს დოქტორის ხარისხს.  ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით 2011 წლიდან, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი 2007 წლიდან. 2009 – 2013 წლებში  მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე. მაია აღაია არის  მრავალი სამეცნიერო სტატიისა და სახელმძღვანელოს  ავტორი. გავლილი აქვს უამრავი ტრეინინგ კურსი უცხო ენის სწავლების საკითხებში.


მინიჭებული აქვს ფილოლოგის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მუშაობს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1993 წლიდან დღემდე, სლავური ფილოლოგიის მიმართულებით. 2012 წლიდან დღემდე არის ასოცირებული პროფესორი სლავური ფილოლოგიის მიმართულებით ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტში. 1997-2001 წლებში იყო პრეზიდენტის სტიპენდიანტი. 1997-2002 წლებში ირიცხებოდა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრად.

 

2010 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით. პარალელურად ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას სხვა უმაღლეს დაწესებულებებშიც. არის 35 სამეცნიერო ნაშრომის (მათ შორის, ორი მონოგრაფიის) ავტორი, არაერთი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის, ტრენინგისა და ევროკავშირის პროექტის მონაწილე როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ; სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიის წევრი, რამდენიმე მონოგრაფიის რეცენზენტი, პრეზიდენტისა და Erasmus Mundus-ის სტიპენდიატი

 

2003-2007წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, სპეციალობა: ადმინისტრაციულ-ეკონომიკური სისტემების მართვა და კომპიუტერული ავტომატიზაცია. ინფორმაციული ტექნოლოგის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2011-2013 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტი. ხელსაწყოთმშენებლობის და მართვის სისტემების ავტომატიზაციის მაგისტრი. დღეის მდგომარეობით ირიცხება ხელსაწყოთმშენებლობის, მართვის სისტემების და ტესტ-ინჟინერინგის სადოქტორო პროგრამაზე. 2010 წლიდან დღემდე მუშაობს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მოწვეულ პედაგოგად, 2011-2016წწ. - თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის კოორდინატორად. 2012-2013 წწ. - მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოწვეულ პედაგოგად, 2016 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი. არის 4 სამეცნიერო სტატიის და ერთი სახელმძღვანელოს თანაავტორი.

 

ასოცირებული-პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით; 2005 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების ფაკულტეტი და მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი, 2007 წელს პოლიტიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრაურა; 2017 წელს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე დაიცვა დისერტაცია „ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების პრიორიტეტები გლობალიზაციის პირობებში“ და მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. გავლილი აქვს ERASMUS+PRINTeL პროექტის ფარგლებში ინოვაციური პედაგოგიკის ტრენინგ-კურსები: „გაძლიერებული სწავლება საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით”, “მობილური სწავლება თამაშის ელემენტებით“, „ჰიბრიდული სწავლება“, „აქტიური სწავლება შებრუნებული სწავლების პრინციპით“, “ვიდეო, როგორც სწავლების იარაღი“. 2015 წლიდან პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტში „უნიჯეო“, საქართველოს ტექნიკურ და თბილისის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტებში. 2013 წლიდან მუშაობს კომპანია მაგთიკომში. მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს ათამდე სამეცნიერო სტატია.

 

ეკონომიკის დოქტორი. 2002 წლის მაისში მოიპოვა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტზე. არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი (2011 წლიდან), აგრეთვე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ლექციებს კითხულობდა თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში. არის საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრ აკადემიკოსი და ჯ. ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, სახელმძღვანელოების და მონოგრაფიის რეცენზენტი, სადოქტორო დისერტაციების რეცენზენტი, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელი, სტუდენტთა საკონფერენციო ნაშრომების ხელმძღვანელი, კონფერენციების სამეცნიერო საბჭოს, სარედაქციო საბჭოსა და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე, კვლევითი პროექტის ჯგუფის წევრი, სილაბუსების ავტორი. გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია, არის 1 დამხმარე სახელმძღვანელოს ავტორი და 5 სახელმძღვანელოს თანაავტორი.

 


 
სასარგებლო ბმულები