ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები:

 

1. თჰუს ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
2. თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
3. თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
4. თჰუს სლავური ფილოლოგიის (რუსულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
5. თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
6. თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
7. თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 

8თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

9თჰუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

10. მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

11. ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

12. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

 
სასარგებლო ბმულები