ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

თბილისი ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტი მხარს უჭერს აკადემიურ მობილობას, ორგანიზებას უწევს სემინარებს/კონფერენციებს და ხელს უწყობს კვლევის განვითარებას. 

 

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების საერთაშორისო აქტივობა კვლევის კუთხით, შეიძლება გამოიხატოს:

•    პარტნიორ უნივერსიტეტებთან დადებული ორმხრივი შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებული კვლევითი აქტივობით ან ახალი პროექტის ინიცირებით;

•    რუსთაველის ფონდის კვლევითი გრანტის ფარგლებში;

•    სხვა საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში.

 

უნივერსიტეტი მხარს უჭერს და აფინანსებს სამეცნიერო საქმიანობას როგორც შიდა რესურსებით, ასევე გარე დონორების მოზიდვის გზით. 

 

აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო ვიზიტები

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს შეუძლია განაცხადით მიმართოს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს შესაბამის საერთაშორისო კონფერენციაში, სემინარში, სხვა საერთაშორისო სასწავლო ან კვლევით ღონისძიებაში მონაწილეობის დაფინანსებასთან დაკავშირებით.  განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ვიზიტი შეიძლება სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდეს.


დამატებით იხილეთ:

 

 

 

პროფესიული განვითარება

 

 

ინფორმაცია გრანტების შესახებ:


 
სასარგებლო ბმულები