ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

ბიბლიოთეკის კითხვარი არის თვითშეფასების კვლევა, რომელიც მიზანად ისახავს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მომსახურების, თანამშრომელთა საქმიანობის შეფასებისა და ბიბლიოთეკის საქმიანობის, სხვადასხვა მიმართულებით გაუმჯობესების საჭიროებების დადგენას. კვლევა ხორციელდება ონლაინ გამოკითხვის მეთოდების გამოყენებით. კითხვარი შედგებოდა ე.წ. ”დახურული კითხვებისგან”, სადაც წინასწარ არის მოცემული სავარაუდო პასუხები.

გთხოვთ გადახვიდეთ ქვემოთ მოცემულ ლინკზე და შეავსოთ კითხვარი:

 
სასარგებლო ბმულები