ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

პროექტი 2019

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების ცენტრის დებულება

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები


1. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის (შემდგომში "უნივერსიტეტი") კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (შემდგომში "ცენტრი") წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ხელს უწყობს უნივერსიტეტში სამეცნიეროკვლევით/კვლევით/სახელოვნებო-შემოქმედებით საქმიანობის წარმართვას და ამ საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებას.

2. ცენტრი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონმდებლობით, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებითა და ამ დებულებით.

3. ცენტრი ანგარიშვალდებულია უნივერსიტეტის რექტორისა და აკადემიური საბჭოს წინაშე.

 

მუხლი 2. კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიზნები და ფუნქციები


1. კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიზნებია:

ა) უზრუნველყოს სამეცნიერო-კვლევით/კვლევით/სახელოვნებო-შემოქმედებით საქმიანობის მხარდაჭერა და ამ საქმიანობის განვითარება.

ბ) ხელი შეუწყოს პარტნიორობის განვითარებას სამეცნიერო-კვლევით მუშაობაში ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე;

გ) ხელი შეუწყოს კვლევის/შემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებას შეფასებისა და ანალიზის სისტემის გამოყენებით;

დ) ხელი შეუწყოს სწავლების, კვლევისა და ეკონომიკის ინტეგრირებას;

ე) ხელი შეუწყოს კვლევის შედეგების ინტეგრირებას დაწესებულების სასწავლო საქმიანობაში.

 

2. კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ფუნქციებია:

ა) უნივერსიტეტში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერა და ამ საქმიანობის განვითარების კოორდინაცია;

ბ) უნივერსიტეტის პერსონალისთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა სამეცნიერო ფონდების მოძიების, საგრანტო პროექტების მომზადების, პატენტების შექმნისა და საავტორო უფლებების დაცვის მიზნით;

გ) უნივერსიტეტის პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა სემინარის, ტრენინგის, სასწავლო და სასერტიფიკატო კურსების ორგანიზება;

დ) უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასება და ანალიზი;

ე) საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურთან ერთად ერთობლივი საგრანტო, სასტიპენდიო და კვლევითი პროექტების კოორდინირება უნივერსიტეტის სახელით;

ვ) უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვა-შეფასების პროცესების კოორდინაცია, მათ შორის აკადემიური პატიოსნების დაცვისა და პლაგიატის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დანერგვის მხრივ;

ზ) საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტების ადმინისტრირება;

თ) საუნივერსიტეტო კვლევითი აქტივობების (კონფერენციები, სემინარები, ვორქშოპები და სხვა) ორგანიზება; 

ი) ქართულ და უცხოურ უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო ცენტრებთან, ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის სფეროში;

კ) აფილირებული/აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მონაწილეობის მხარდაჭერა სამეცნიერო ფორუმებში, საერთაშორისო კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და სემინარებში;

 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა და მართვა


1. უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების ცენტრისათვის განსაზღვრული თანამდებობებია: ცენტრის უფროსი, უფროსი სპეციალისტი და სპეციალისტი.

2. ცენტრის უფროსს და სპეციალისტებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი.

3. ცენტრს ხელმძღვანელობს ცენტრის უფროსი.


4. ცენტრის უფროსი:

ა) ხელმძღვენელობს და წარმართავს ცენტრის საქმიანობას;

ბ) განსაზღვრავს ცენტრის საქმიანობის პრიორიტეტებს და პასუხისმგებელია მათ განხორციელებაზე;

გ) ზედამხედველობს სპეციალისტების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების ჯეროვან შესრულებას;

დ) ხელს აწერს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებზე;

ე) ორგანიზებას უწევს წინამდებარე დებულებით ცენტრისთვის დაკისრებული ფუნქციების შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს უნივერსიტეტის რექტორს წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით;

ვ) მონაწილეობას იღებს უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში;

ზ) უზრუნველყოფს უნივერიტეტის აკადემიური ან/და სამეცნიერო პერსონალის მონაწილეობას და ჩართვას შესაბამისი დარგის აქტუალური სამეცნიერო თემების განხილვაში, საექსპერტო და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევაში, სხვადასხვა ინსტიტუციისთვის კვლევების განხორციელებაში.

თ) ამზადებს რეკომენდაციებს უნივერსიტეტის რექტორისათვის უნივერსიტეტის ბიუჯეტში სამეცნიერო კვლევების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი სახსრების სავარაუდო განაწილების შესახებ;

ი) უნივერსიტეტის მიზნებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს და რექტორის ცალკეულ დავალებებს;

 

5. უფროსი სპეციალისტის ფუნქციები:

ა) დახმარებას უწევს უფროსს ცენტრის ამოცანებითა და ფუნქციებით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებაში;

ბ) უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტის დაგეგმვა-შეფასების პროცესების კოორდინაციაში მონაწილეობა;

გ) აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობის შეფასებასა და ანალიზში მონაწილეობა;

დ) ასრულებს უნივერსიტეტის პერსონალის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ დამხმარე სამუშაოებს სამეცნიერო ფონდების მოძიების, საგრანტო პროექტების მომზადების, პატენტების შექმნისა და საავტორო უფლებების დაცვის მიზნით; 

ე) საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტების ადმინისტრირებაში მონაწილეობის მიღება კომპეტენციის ფარგლებში;

ვ) უნივერსიტეტის ფარგლებში პალაგიატის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დანერგვაში მონაწილეობის მიღება;

ზ) კოორდინაციას უწევს მოსამზადებელ სამუშაოებს ქართულ და უცხოურ უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო ცენტრებთან, ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებთან თანამშრომლობის მემორანდუმების გასაფორმებლად

 

6. სპეციალისტის ფუნქციები

ა) მონაწილეობს საუნივერსიტეტო კვლევითი აქტივობების (კონფერენციები, სემინარები, ვორქშოპები და სხვა) ორგანიზებაში;

ბ) ასრულებს დამხმარე სამუშაოებს უნივერსიტეტის პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განვითარების მიზნით სხვადასხვა სემინარის, ტრენინგის, სასწავლო და სასერტიფიკატო კურსების ორგანიზებისათვის;

გ) აგროვებს მონაცემებს საუნივერსიტეტო კვლევითი აქტივობების შესახებ;

დ) ქმნის საინფორმაციო ბაზას სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შეფასებისა და ანალიზისათვის;

ე) ატარებს მოსამზადებელ სამუშაოებს ქართულ და უცხოურ უნივერსიტეტებთან, სამეცნიერო ცენტრებთან, ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებთან თანამშრომლობის მემორანდუმების გასაფორმებლად.

ვ) სამსახურის საქმიანობიდან გამომდინარე ასრულებს სხვა დამხმარე სამუშაოებს.

 

მუხლი 4. დებულების მიღების, გაუქმების, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი


1. უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების სამსახური შეიმუშავებს დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს.

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ მომზადებული ცვლილება-დამატებების პროექტით, რომელსაც ამტკიცებს აკადემიური საბჭო.

 

მუხლი 5. სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია


სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე რექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულისამართლებრივი აქტით.

 
სასარგებლო ბმულები