ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

 

- თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს კარიერული განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური, რომლის მიზანია გამოიკვლიოს შრომის ბაზარი და დაადგინოს თუ რა პროფესიებზეა მოთხოვნა, რათა განხორციელდეს ამ მოთხოვნების შესაბამისი განათლების დაგეგმვა, ორგანიზება და მიწოდება სტუდენტებისათვის, იმისათვის რომ ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი იყოს კონკურენტუნარიანი და შეძლოს დასაქმება.

კარიერული განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახურს, ზემოაღნიშნული მიზნის მისაღწევად, აქვს მჭიდრო და დაგეგმილი კოორდინაცია პოტენციურ დამსაქმებლებთან, სტუდენტების უშუალო ჩართულობით. იგი განსაზღვრავს სამიზნე აუდიტორიას, პოტენციური დამსაქმებლების სეგმენტურად დაყოფას, უზრუნველყოფს კარიერული პერსპექტივების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, დამსაქმებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შესაბამისი კანდიდატურების შერჩევასა და შეხვედრების დაგეგმვას, დამსაქმებელთან სტუდენტთა უშუალო კონტაქტის უზრუნელყოფას.

კარიერული განვითარებისა და სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური სტუდენტებისათვის გეგმავს ტრენინგებს, რა დროსაც  სტუდენტები სწავლობენ, როგორ შეადგინონ რეზიუმე, როგორ დაწერონ მაღალი დონის სამოტივაციო წერილი, როგორ აწარმოონ ინტერვიუ/მოლაპარაკებები დამსაქმებლებთან.

 
სასარგებლო ბმულები