ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

-   საერთაშორისო თანამშრომლობისა და ინტერნაციონალიზაციის პროცესის გაძლიერება თჰუ-ს ერთ-ერთი მიმდინარე გამოწვევაა. 2013-2018 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმა ორიენტირებული იყო საერთაშორისო კონტაქტების გაფართოებაზე. 2013 წელს საერთაშორისო მემორანდუმები გაფორმდა ევროპის უნივერისტეტებთან - შიაულაის უნივერსიტეტი (ლიეტუვა), ვარშავის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (პოლონეთი) და დონეცკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (უკრაინა).

-   2015 წლიდან თჰუ-ში ფუნქციონირებს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უცხოელ სტუდენტთა მხარდაჭერის სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს თჰუ-სა და უცხოური პარნტიორებისა და უნივერსიტეტების საქმიანი ურთიერთობების კოორდინაციას.

-   2013-2018 წლებში გაფართოვდა საერთაშორისო კონტაქტები, თუმცა ქმედითი შედეგების მისაღებად თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი 2019-2025 წლების სტრატეგიული გეგმის მიხედვით გეგმავს გააძლიეროს ინტერნაციონალიზაციის პროცესი. 2019 წელს უნივერსიტეტმა შეიმუშავა ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა, და განსაზღვრა ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ხელშეწყობი მექანიზმები უნივერსიტეტის ფორმისა და ფუნქციების შესაბამისად.

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი ინტერნაციონალიზაციას განიხილავს, როგორც ინსტრუმენტს:

  •  ორგანიზაციული განვითარებისათვის;
  •  ხარისხის უზრუნველყოფისთვის;
  •  საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებისათვის;
  •  სამეცნიერო კვლევების განვითარებისათვის;
  •  პერსონალისა და სტუდენტების განვითარებისათვის.

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის სფეროში უნივერსიტეტი ხელმძღვანელობს შემდეგი პრინციპებით:

  •  უზრუნველყოს ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების ჩართულობის მაღალი ხარისხი;
  •  განავითაროს პერსონალი და ინტერნაციონალიზაციის პროცესი წარმართოს სწორად შერჩეული ჩართული პირების საშუალებით (ენის კარგი ცოდნით, თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობის უნარით, საუკეთესო საკომუნიკაციო თვისებებით, პროექტების მართვის გამოცდილებით, სწავლისა და ინოვაციების ძიების უნარით);
  •  ხელი შეუწყოს პერსონალისა და სტუდენტების საერთაშორისო მობილობას და უცხოელი სტუდენტების მოზიდვას;
  •  ხელი შეუწყოს მუდმივი საერთაშორისო კონტაქტებისა და თანამშრომლობის განვითარებას;
  •  უზრუნველყოს საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ინფორმაციის რეგულარული და გონივრულ ვადაში მიღების შესაძლებლობა (ინგლისურ ენაზე).

 

იხილეთ თჰუ-ს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა  

 
სასარგებლო ბმულები