ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

შრომითი ხელშეკრულება ადმინისტრაციულ პერსონალთან   

შრომითი ხელშეკრულება აკადემიურ პერსონალთან   

შრომითი ხელშეკრულება მოწვეულ პერსონალთან   

შრომითი ხელშეკრულება აფილირებულ აკადემიურ პერსონალთან   

შეთანხმება აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ   

შრომის კონტრაქტის ფორმა A  

შრომის კონტრაქტის ფორმა B  

შრომის კონტრაქტის ფორმა C  

Curriculum Vitae / CV  

აკადემიური პერსონალის წლიური საკონტაქტო, სასწავლო-სამეცნიერო და მეთოდური დატვირთვის რაოდენობრივი შეფასება და ზღვრული ნორმები  

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები  

სილაბუსის ფორმა  

განცხადების ფორმა აკადემიურ კონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებით  

 
სასარგებლო ბმულები