ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

→  სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია  

→  სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები  

→  შინაგანაწესი  

→  აკადემიური საბჭოს აჩევის წესი  

→  აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი  

→  საქმისწარმოების წესი  

→  ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა 2019  

→  მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა  

→  ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა  

→  შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების წესი  

→  პროგრამის შეცვლის-გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი  

→  საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი (ქართული)  

→  საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი (რუსული)  

→  სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია  

→  სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები  

→  სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი  

→  წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი  

→  ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი  

→  სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები  

→  ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 2019-2025  

→  სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი  

→  საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი  

→  აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი (ქართული)  

→  აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი (რუსული)  

→  სამეცნიერო მივლინების დაფინასების წესი  

→  შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა  

→  აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა  

→  აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი  

→  აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი  

→  ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების დაგეგმვის წესი  

→  საუნივერსიტეტო საზოგადოების გამოკითხვის ჩატარების წესი და შედეგების ანალიზი  

 
სასარგებლო ბმულები