ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

•  სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება და დანერგვა  

•  ECTS სახელმძღვანელო  
•  საკვანძო კომპეტენციები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისათვის. ევროპული ჩარჩო - ევროპარლამენტისა და ევროპული საბჭოს რეკომენდაციები  

•  ხარისხის შიდა მართვა კომპეტენციებზე დაფუძნებულ უმაღლეს განათლებაში  

•  კარგი სამეცნიერო პრაქტიკის უზრუნველყოფა  

•  უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ESG  

•  ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაცია საკვანძო კომპეტენციების შესახებ  

•  ევროპული მიდგომა ერთობლივი პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფისათვის  

•  განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია - დეტალური სფეროების აღწერა  

•  განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია ISCED-F 2013  

•  მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა უნივერსიტეტებში  

•  გზამკვლევი სტუდენტებისათვის  

•  ერთობლივი პროგრამები და აკადემიური ხარისხები  

 
სასარგებლო ბმულები