ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

→  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები  

→  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების შეფასების სახელმძღვანელო  

 

საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებები:


→  თჰუს ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
→  თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
→  თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
→  თჰუს სლავური ფილოლოგიის (რუსულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
→  თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
→  თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 
→  თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ 

→  თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

→  თჰუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

→  მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

→  ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

→  ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ  

 
სასარგებლო ბმულები