ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

  საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა  

  პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი  

  სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების, შეფასების მეთოდებისა და კრიტერიუმების მეთოდური სარეკომენდაციო სახელმღვანელო აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის 

  სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია  

  საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი  

  აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა  

→  ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია  

→  საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები  

  თჰუ-ს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების გარე შეფასების კონცეფცია  

  საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი  

  სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია  

 
სასარგებლო ბმულები