ავტორიზაცია

სტუდენტის კაბინეტი

პროფესორის კაბინეტი

 

→  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსისმაძიებლის თვითშეფასების ანგარიში  

→  სტუდენტების, კურსდამთავრებულებისა და აკადემიური პერსონალის გამოკითხვის ანალიზი  

→  ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016-2017 სასწავლო წელი  

→  საუნივერსიტეტო სასწავლო კურსების 2018-2019 სასწავლო წლისშემოდგომის სემესტრის აკადემიური მოსწრების ანალიზი  

→  აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2016–2017 სასწავლო წელი, სამართლის ფაკულტეტი  

→  აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2016–2017 სასწავლო წელი, ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი  

→  აკადემიური მოსწრების ანალიზი 2015–2016 სასწავლო წელი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი  

 
სასარგებლო ბმულები