1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
  • სამართლის ფაკულტეტი
  • ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი
  • ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
  • ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

გზამკვლევი


თჰუ-ში მისი დაარსებიდან (1992წ.) დღემდე ფუნქციონირებს სამართლის ფაკულტეტი, რომლის დეკანიც 2006 წლიდან საჯარო სამართლის პროფესორი კახი ყურაშვილია.
თჰუ სამართლის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომელიც აერთიანებს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალსა და სტუდენტებს.
სამართლის ფაკულტეტი ახორციელებს ერთ აკადემიურ – სამართლის საბაკალავრო პროგრამას. სამართლის საბაკალავრო პროგამის განხორციელების მიზანია უზრუნველყოს სტუდენტის/კურსდამთავრებულის მიერ საქართველოს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობების და ღირებულებების, ასევე სპეციალიზაციის სფეროს სიღრმისეული ცოდნა; სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაბამისი ცოდნა სამართალმცოდნეობაში (სამართლის თეორიასა და მეთოდებში, ფილოსოფიასა და ისტორიაში), საჯარო სამართალში, კერძო სამართალში, სისხლის სამართალსა და საერთაშორისო სამართალში.  სტუდენტს შესაძლებლობა ეძლევა სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში განახორციელოს ინდივიდუალური პროფილის ფორმირება სპეციალიზაციის მოდულების ან/და სასწავლო დისციპლინების კონცენტრაციით; მაგალითად, კერძო სამართალში, ადმინისტრაციული სამართლის ელემენტებით და სხვ. სამართლის საბაკალავრო პროგრამა სტუდენტს გაარკვევს  მოქმედი კანონმდებლობის რეალიზაციის სპეციფიკასა და პრობლემატიკაში, გამოუმუშავებს მას შეფასების, ანალიზისა და დასაბუთების უნარ-ჩვევებს, გააცნოს მას უცხოური პრაქტიკას, უბიძგებს გადაწყვეტილებათა მომზადებისას საკითხის პრობლემურ ჭრილში გაანალიზებისაკენ და გადაწყვეტილებათა ეფექტური რეალიზაციისაკენ. სამართლის საბაკალავრო პროგრამა უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის სამართლებრივი საკითხების ცოდნა-გაცნობიერებისა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების სწავლებას; სტუდენტი დაეუფლება იურისტის საქმიანობის განხორციელებისათვის  აუცილებელ მეთოდებს, გამოიმუშავებს სამართლებრივი პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარ-ჩვევებს, ასევე კომუნიკაციისა და სწავლების უნარს, შეეძლება საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეების მიდევნება და ცოდნის მუდმივად განახლება.
ამ მიზნების მისაღწევად, სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სწავლის შედეგების განსაზღვრისა და პროგრამის განვითარების პროცესში ჩართულნი არიან  დაინტერსებული მხარეები -  აკადემიური პერსონალი, რომელთა ნაწილი ასევე პრაქტიკულ პროფესიულ საქმიანობასაც ეწევა და დამსაქმებელიცაა (ადვოკატები, მოსამართლეები), სტუდენტები, კურსდამთავრებულები. სამართლიფ ფაკულტეტზე სწავლების პროცესში ჩართულები არიან: პროფესორები კახი ყურაშვილი, არჩილ ლორია, ლელა ნადიბაიძე, თამარ ჩიტოშვილი, ეკა ზარნაძე, ასოცირებული პროფესორები მანანა ხვედელიძე, დავით გეფერიძე, თამარ ლალაიაშვილი, სამართლის დოქტორები: მაია კოპალეიშვილი (საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი), ლალი ფაფიაშვილი (საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი), მაია ივანიძე (თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე), შალვა ქურდაძე (ადვოკატი), მაყვალა კახაძე, ნინო ბარაბაძე (ნოტარიუსი), ნინო ნიჟარაძე და სხვები.
სამართლის ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის კოორდინაციას ახორციელებენ ქალბატონები ეთერ ირემაძე და ლიკა ობგაიძე. ხარისხის უზრუნვეყოფის პროცესს კი ხელმძღვანელობს თჰუ ხარისხის უზრუნვეყოფის სამსახური ქალბატონ მაკა კაჭარავას ხელმძღვანელობით.

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს ექნება შესაძლებლობა, იმუშაოს ნებისმიერ იმ თანამდებობაზე, სადაც არ მოითხოვება სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის ფლობა. ამასთან, ცალკეული თანამდებობის დასაკავებლად შეიძლება გათვალისწინებულ იქნას დამატებითი წინაპირობები (სახელმწიფო სასერტიფიკატო გამოცდის ჩაბარება).
სამართლის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული უფლებამოსილია, სწავლა განაგრძოს სამართლის მიმართულების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით, რომელიც ორიენტირებულია ცოდნის გაღრმავებაზე სამართლის ქვედარგის/სპეციალიზაციის კუთხით.
სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში: სტუდენტურ თვითმმართველობაში, უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში.

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი

გზამკვლევი

თჰუ-ში მისი დაარსებიდან დღემდე სხვადასხვა სახელწოდებით ფუნქციონირებს ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის მიმართულების ფაკულტეტი, რომელსაც თავდაპირველად ეკონომიკის ფაკულტეტი ერქვა, მოგვიანებით ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, ამჟამად ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი.
ფაკულტეტის  დეკანი  2006 წლიდან   გახლავთ სრული პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი  ოლეგ ეჯიბაძე. 
თჰუ ეკონიმიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომელიც აერთიანებს ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალსა და სტუდენტებს.
ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი ახორციელებს ბიზნესის ორგანიზაციის და მართვის ქართულ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამებს.
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის მისიისა და სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე  ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამების მიზანია ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს ბიზნეს–პროცესებისა და ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტიან მართვას, რაშიც დაეხმარება მმართველობითი საქმიანობის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების საფუძვლიანი ცოდნა და პროფესიული კარიერისათვის აუცილებელი უნარ–ჩვევები. ასევე უნივერსიტეტის  მიერ შეთავაზებული პროგრამა უზრუნველყოფს საქართველოს შიდაეროვნულ შრომის ბაზარს  დამსაქმებელთა მოთხოვნების ადეკვატური  ხარისხის, სათანადო  კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის  მქონე  კონკურენტუნარიან სპეციალისტებით დაკომპლექტებას.
პროგრამა იძლევა ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობისა და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიან სპეციალისტად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღების შესაძლებლობას.
ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრის ხარისხის მქონეებმა შეიძლება დაიკავონ პოზიციები მართვის საწყის დონეზე, მათ შორის კომპანიის ადმინისტრაციაში, ოპერაციულ მენეჯმენტში, ლოჯისტიკაში, მარკეტინგსა და გაყიდვებში, კადრების მართვაში, ფინანსებში, ბუღალტერიაში, მართვის საინფორმაციო სისტემებში და ბიზნესის სხვა ფუნქციონალურ სფეროებში. პოზიციის არასრული ჩამონათვალი შემდეგია: შესყიდვების მენეჯერი, გაყიდვების მენეჯერი, რეკლამების მენეჯერი, ოპერაციების მენეჯერი, პროექტების მენეჯერი, საკრედიტო მენეჯერი, კადრების მენეჯერი, ლოგისტიკის მენეჯერი, აუდიტორი, ფინანსური მენეჯერი, კომერციული დირექტორი და სხვა.

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

 

 

თჰუ-ში მისი დაარსებიდან (1992 წ.) დღემდე ფუნქციონირებს ჰუმანიტარული ფაკულტეტი. ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე რეალიზებულია ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა და სლავური ფოლილოგიის უცხოენოვანი (რუსულენოვანი) სამაგისტრო პროგრამა. საბაკალავრო პროგრამის მიზანია სტუდენტს განუვითაროს და გამოუმუშავოს  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულების და ფილოლოგიის  სფეროს ფართო და ზოგადი ზოდნა და რელევანტური დარგობრივი და ზოგადი  კომპეტენციები, რაც განსაზღვრულია უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩოს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის კვა¬ლიფიკაციათა აღმწერით.
       პროგრამის მიზანი შეესაბამება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერისტეტის მისიას, რომელიც მდგომარეობს  დაინტერესებულ პირებისათვის სათანადო ხარისხისა და ხელმისაწვდომი უმაღლესი  განათლების მიღებაში, პიროვნების ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზებაში, მისი შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარებაში,  სტუდენტში თანამედროვე ცოდნის შეძენაში და შრომის ბაზრის და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ადეკვატური ხარისხის, სათანადო კომპეტენციისა და კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებით უზრუნველყოფაში. ამ ღირებულებების გათვალისწინებით      და   მისიაში დასახული მიზნების თანმიმდევრულად განხორციელებისათვის შემუშავებულია ევროპეისტიკის  საბაკალავრო პროგრამა, რო¬მე¬ლიც ორი¬ენტირებულია ფილოლოგიის ბაკალავრის კვალიფიკაციის შესაბამისი ცოდნის  და უნარების შეძენის, პროფესიული განვითარებისა და სწავლის გაგრძელების, პროფესიული ეთიკური ნორმების დაცვისა და ღირებულებების დასამკვიდრებლად მოტივაციის ჩამოყალიბებაზე.

ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა მიზნად ისახავს სტუდენტი აღჭურვოს ინგლისური ფილოლოგიის ფართო ცოდნით, რომ მას ქონდეს საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს შესაბამისი ინგლისური ენის ზღვრული განვითარებული დონე B 2+, სხვა ევროპული ენის (გერმანული, ფრანგული ან რუსული) ზღვრული დონე B 1, შეასწავლოს სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურული ნაწარმოები და განუვითაროს მათი კრიტიკული ანალიზის, ლიტერატურული ტექსტების ფორმალური, ესთეტიკური და სტრუქტურული ნიშან-თვისებების შეფასების უნარები, რომ გააცნობიეროს ევროპული ქვეყნების ისტორია, ევროპული ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციები, ინგლისური ენის პრაქტიკული და თეორიული კურსები, ინგლისურ ლიტერატურასთან დაკავ¬ში¬რე¬ბული კომპლექსური საკითხები.

სლავური ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა მიზნად ისახავს სლავური ენებისა და ლიტერატურის კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას და მათ ინტეგრაციას საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში. მაგისტრანტები საფუძვლიანად შეასწავლიან თანამედროვე სლავური ენებსა და ლიტერატურას რუსული და უკრაინული ფილოლოგიის მოდულების სახით.
ამჟამად ფაკულტეტზე სწავლობს 90 სტუდენტი, ფაკულტეტს ჰყავს გამოცდილი და პროფესიონალი აკადემიური პერსონალი და მოწვეული პროფესორ-მასწალებლები ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, რუსული, უკრაინული, ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის მიმართულებით. 

 

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

გზამკვლევი

თჰუ-ში 2009 წლიდან ფუნქციონირებს ჯანდაცვის ფაკულტეტი.
ფაკულტეტის  დეკანი  2009 წლიდან   გახლავთ ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი  ქალბატონი  ილონა საყვარელიძე.  
თჰუ ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომელიც აერთიანებს ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალსა და სტუდენტებს.
თჰუ–ში ჯანდაცვის ფაკულტეტი სტომატოლოგიის დარგში უმაღლესი სამედიცინო განათლების სასწავლო  კერაა, რომელიც სასწავლო პროცესში იყენებს თავის მატერიალ-ტექნიკურ ბაზას, სტომატოლოგიური ბაზა - ს/სთ. ცეცხლაძის სახ. #2 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა,  ჟვანიას კლინიკა შპს „ტრავმოტოლოგი„ და სხვა წამყვან სამედიცინო კლინიკების ბაზებს.
ჯანდაცვის ფაკულტეტზე წარდგენილია   ქართულენოვანი დიპლომირებული სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამა და რუსულენოვანი  დიპლომირებული სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო პროგრამა.
ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს ფუნდამენტური და კლინიკური სასწავლო დისციპლინების საპროფესორო და სპეციალური კლინიკური სასწავლო დისციპლინების საპროფესორო, საკუთარი სტომატოლოგიური სასწავლო კლინიკა.
ჯანდაცვის ფაკულტეტზე რეალიზებულია დიპლომირებული სტომატოლოგის  ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა. ფაკულტეტი ვალდებულებას იღებს შეუქმნას სტუდენტს საუკეთესო პირობები სწავლისა და დამოუკიდებელი კვლევისათვის, უზრუნველყოს მეცნიერების შესაბამის დარგში თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად იზრუნოს სასწავლო პირობების გაუმჯობესებაზე. დიპლომირებული სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების  მიზანია მოამზადოს უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის დონის სპეციალისტი სტომატოლოგიის მიმართულებით,  აღზარდოს დიპლომირებული ექიმი-სტომატოლოგები.
აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხდება ფაკულტეტზე დასაქმებული აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული მაღალკვალიფიციური პერსონალის მიერ. ჯანდაცვის ფაკულტეტზე დასაქმებულები არიან: პროფესორები:ნინო ორმოცაძე, მარიკა კუპლაშვილი, , ტატიანა ზუბიაშვილი, ხათუნა ქორიძე,ასოცირებული პროფესორები: ილონა საყვარელიძე, ირინა კალანდაძე, ელენა ნიკორაძე, ხატუნა კალაძე, ვლადიმერ ხუტაშვილი, ასისტენტ პროფესორები: რუსუდან დევნოზაშვილი, გიორგი ბერიაშვილი, თამარ ებანოიძე.
ჯანდაცვის ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის კოორდინაციას ახორციელებს გაიანე გრიგორიანი, ხარისხის უზრუნვეყოფის პროცესს კი ხელმძღვანელობს თჰუ ხარისხის უზრუნვეყოფის სამსახური, ქალბატონ მაკა კაჭარავას ხელმძღვანელობით.
ასევე ჯანდაცვის ფაკულტეტზე  წარდგენილია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა კბილისი ტექნიკოსის  სპეციალობით, რომელიც შედგება III ,IV და  V საფეხურებისგან.
ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში: სტუდენტურ თვითმმართველობაში, უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში.
Previous
შემდეგ

ბეჭდვა


სიახლე 21.05.2014

 

ბეჭდვა

სიახლე 25.04.2014

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი 2014 წლის 17 მაისს ატარებს სტუდენტურ საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციას. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.

ბეჭდვა

სიახლე 30.03.2014

2014 წლის 17 მაისს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი მართავს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას სამართლის სპეციალობით. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ნებისმიერი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის სტუდენტებს.
კონფერენცია გაიხსნება 2014 წლის 17 მაისს, 12 სთ.-ზე, უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში.
ხელმძღვანელის მიერ ვიზირებული საკონფერენციო თემები თჰუ-ის სამართლის ფაკულტეტზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2013 წლის 26 აპრილისა.
მოხსენების ხანგრძლივობა 10-12 წთ., დისკუსია - 3 წთ.
თემები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
1. მოცულობა - არანაკლებ 5 არაუმეტეს 12 გვერდისა.
2. თემები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე;
3. შრიფტი - Sylfaen ზომა 12, სტრიქონებს შორის მანძილი 1;
4. თემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
ავტორი (სახელი, გვარი);
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების სახელწოდება;
ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი, წოდება, აკადემიური თანამდებობა);
ნაშრომის სათაური;
ტექსტი (შინაარსი) ნაბეჭდი და ელექტრონული ფორმით.
5. კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები. წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება თჰუ-ის ვებ-გვერდზე.

ბეჭდვა

სიახლე 21.03.2014

2014 წლის 20 მარტს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები ესტუმრნენ.
სამართლის ფაკულტეტის, პირველ-მეორე კურსის სტუდენტებმა ბიუროში კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი დაათვალიერეს.
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ექსპერტებმა სტუდენტებს ლექცია-სემინარი წაუკითხეს და მათ დეპარტამენტის საქმიანობა უფრო დეტალურად გააცნეს.
ლექცია ინტერაქციულ ხასიათს ატარებდა, სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ამომწურავი პასუხები მიეღოთ მათთვის საინტერესო ნებისმიერ კითხვაზე.
კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ლაბორატორიებში ექსპერტებმა რამდენიმე საცდელი ექსპერტიზა სპეციალურად სტუდენტებისათვის ჩაატარეს.
ახალგაზრდები ექსპერტიზის პროცესში აქტიურად ჩაერთვნენ. ბიუროს ექსპერტებმა სტუდენტებს თითის ანაბეჭდების დადგენის მეთოდები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოვლინების მექანიზმებიც აჩვენეს.

დაწვრილებით >

ბეჭდვა

სიახლე 19.03.2014


დაწვრილებით >

ბეჭდვა

სიახლე 07.03.2014

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები ეწვივნენ. მათ აკადემიის რექტორი ნუკრი გელაშვილი შეხვდა. ვიზიტი გაცნობითი ხასიათის იყო, რაც ახალგაზრდებში სამართლებრივი კულტურის ამაღლებას და ამ გზით დანაშაულის პრევენციას ისახავს მიზნად.

 

დაწვრილებით >

ბეჭდვა

სიახლე 26.02.2014

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრი თბილისში იწვევს ჩვენს სტუდენტებს ლიტვური ენისა და კულტურის შემსწავლელ საზაფხულო სკოლაში. სწავლა უფასოა ჩვენი სტუდენტებისათვის. მსურველებმა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-9 კორპუსში  26-27 თებერვალს 10.00 საათიდან 13.00 საათამდე.

ბეჭდვა

სიახლე 15.02.2014

გარე მობილობა!!!
გარე მობილობით  თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმომსვლელი სტუდენტები პირადი საქმეებით უნდა გამოცხადდნენ 2014 წლის 15 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით თხოვთ, წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები:

• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის / პასპორტის ასლი;
• 4 ცალი ფოტოსურათი 3X4;
• სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
• საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ქსეროასლი და ატესტატის აღიარების დოკუმენტის ასლი (უცხოელებისთვის);
• გამოცდების ეროვნული ცენტრის სერტიფიკატის ქსეროასლი (არსებობის შემთხვევაში);
• ამონაწერი მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანებიდან დამოწმებული ბეჭდით;
• ამონაწერი მშობლიური უნივერსიტეტის სასწავლო ბარათიდან დამოწმებული ბეჭდით;
• სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი.
 


გვერდი 1 ის 7

ფაკულტეტები

იანვარი 2015
ორსაოთხთპრშაკვ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031