აკადემიური კალენდარი

 

აკადემიური კალენდარი

2023-2024 სასწავლო წელი 

გაზაფხულის  სემესტრი

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

სააუდიტორიო მეცადინეობები  2024 წლის 12 თებერვლიდა – 2024  წლის 01 ივნისის ჩათვლით           
შუალედური გამოცდა  2024 წლის 01 აპრილიდან - 2024 წლის 06 აპრილის ჩათვლით
შუალედური გამოცდის აღდგენა    2024 წლის 27 მაისიდან - 2024 წლის 01 ივნისის  ჩათვლით
დასკვნითი (ფინალური) გამოცდები 2024 წლის 03 ვნისიდან  - 2024 წლის 15 ივნისის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 2024 წლის 17 ივნისიდან - 2024 წლის 29 ივნისის ჩათვლით