აკადემიური კალენდარი

 

აკადემიური კალენდარი

2021-2022 სასწავლო წელი 

შემოდგომის  სემესტრი

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

დისტანციური მეცადინეობები     20 სექტემბრიდან – 03 ოქტომბრის ჩათვლით
სააუდიტორიო/დისტანციური მეცადინეობები  04 ოქტომბრიდან – 05 თებერვლს ჩათვლით          
შუალედური გამოცდა  08 ნოემბრიდან - 13 ნოემბრის ჩათვლით      
შუალედური გამოცდის აღდგენა    03 იანვრიდან - 08 იანვრის ჩათვლით
დასკვნითი (ფინალური) გამოცდები

10 იანვრიდან - 22 იანვრის ჩათვლით

დამატებითი გამოცდები 24 იანვრიდან - 05 თებერვლის ჩათვლით