საერთაშორისო სტუდენტების ჩარიცხვა

ინგლისურენოვან პროგრამებზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის მსურველი აბიტურიენტების მიღება ხდება შემდეგი პროცედურების გავლით:

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
•    აპლიკაციის ფორმა
•    აპლიკანტის ამჟამინდელი ან ბოლოდროინდელი აკადემიური ჩანაწერის ასლები და მისი დანართი (ნიშნების ოფიციალური ჩანაწერი)
•    პასპორტის ასლი


საბუთები აპლიკანტმა უნდა გააგზავნოს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურში შემდეგ ელ. ფოსტაზე:                     thu-posta@thu.edu.ge რის შემდეგაც ხდება განაცხადის რეგისტრაცია.
განაცხადის რეგისტრაციის შემდეგ აპლიკანტს ჩაუტარდება ონლაინ გასაუბრება რომლსაც ატარებს უცხოენოვანი პროგრამის შესაბამისი ენის სპეციალისტი ფაკულტეტის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის წარმომადგენელთან ერთად.

ინტერვიუს წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები იგზავნება რეესტრის სამსახურში პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ თანხმობის წერილის მისაღებად. კანდიდატის ინფორმირებას მისი აპლიკაციის წარმატების/წარუმატებლობის შესახებ ახორციელებს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური ელ. ფოსტის საშუალებით.

აღსანიშნავია რომ THU-ში  ჩარიცხვის თანხმობის წერილის მიღება არ ნიშნავს გარანტირებულ ადგილს პროგრამაში. ამისათვის საჭიროა მოხდეს აპლიკანტის დოკუმენტების გადამოწმება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და აპლიკანტმა გადაიხადოს  სწავლის საფასური. ამის შემდეგ  THU მომავალ სტუდენტს გაუგზავნის ჩარიცხვის დამადასტურებელ წერილს.

სწავლის მსურველმა, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში დოკუმენტაციის წარდგენამდე, უნდა მოახდინოს უცხოეთში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების აღიარება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში (www.eqe.ge ელ-ფოსტა: info@nea.ge).

ყველა დოკუმენტი უნდა ითარგმნოს ქართულ ენაზე და დადასტურდეს ნოტარიულად. არასრული დოკუმენტაციის შემთხვევაში საბუთები არ მიიღება განსახილველად. 

 

ვიზა და ბინადრობის ნებართვა

საქართველოში ჩამოსვლამდე აუცილებელია სტუდენტმა მიიღოს D3 კატეგორიის ვიზა, რისთვისაც საჭიროა მიმართოს მისი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ საქართველოს დიპლომატიურ ან საკონსულო დაწესებულებას.

96 ქვეყნის მოქალაქეები უფლებამოსილნი არიან ეწვიონ საქართველოს 1 წლიანი ვადით. (ევროკავშირის წევრი, არაბეთის გაერთიანეული საამიროები, საუდის არაბეთი, ყოფილი საბჭოთა სახელმწიფოები) დამატებითი ინფორმაციისათვის ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით გთხოვთ ეწვიოთ:

https://www.geoconsul.gov.ge/ka


მოქალაქეები, რომლებიც სარგებლობენ უვიზო მიმოსვლით უნდა მიმართონ იუსტიციის სახლს, ბინადრობის ნებართვის  მისაღებად. ბინადრობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია: 

•    განაცხადის შევსებული ფორმა;
•    პასპორტის ასლი;
•    საქართველოში ყოფნის სამართლებრივი საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
•    საქართველოს უმაღლესი საგანამათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული სერთიფიკატი.
•    კანონიერი შემოსავლის ან საბანკო რეკვიზიტის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
•    სურათი ზომით 3x4.
•    მომსახურების საფასურის გადახდის ქვითარი;


საერთო საცხოვრებელი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლი უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს  უცხო ქვეყნის მოქალაქე  სტუდენტების კონსულტაციას საერთო საცხოვრებლის პოვნის მიზნით ჰოსტელებთან და საერთო საცხოვრებლებთან.

სააპლიკაციო პროცესთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის  საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს.