კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობის გაძლიერებისა და ხელშეწყობისათვის, უნივერსიტეტი უზრუნველყოფს სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ბიუჯეტის განსაზღვრას, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის პრიორიტეტების ყოველწლიურად განსაზღვრას, შესაბამისი ბიუჯეტის ფარგლებში; საგრანტო პროექტების მომზადებას, ადგილობრივი და საერთაშორისო საგრანტო კონკურსების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას; აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტთათვის სამეცნიერო ფორუმების ჩატარების ორგანიზებას; აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისათვის საერთაშორისო ინტერაქტიული ხასიათის სემინარების, კონფერენციებისა და ვორკშოპების ორგანიზებასა ან/და გამართვას; სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარებას და მასში, როგორც აკადემიური პერსონალის, ისე სტუდენტების მონაწილეობის უზრუნველყოფას; სამეცნიერო დანიშნულების წიგნადი და ციფრული რესურსით უზრუნველყოფის მიზნით უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდების მონიტორინგსა და სრულყოფაზე/გაძლიერებაზე ორიენტირებული წინადადებების შემუშავებას; სხვა აქტივობების განხორციელებას, ყოველწლიურად განსაზღვრული პრიორიტეტების შესაბამისად. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობის გაძლიერებისა და ხელშეწყობისათვის, უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი თანამშრომლობის გაღრმავებისა და სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მოქმედებს სამეცნიერო კვლევების საბჭო და კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.

2019-2025 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმაში ერთ-ერთი ამოცანაა კვლევის მხარდაჭერა და განვითარება, რომლის შესრულებისათვის დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები:

2.4.1. კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებების იდენტიფიცირება და მათი განვითარების შეფასება

 • 2019 წლის ნოემბრამდე ჩატარებულია კვლევითი საქმიანობის შეფასება და იდენტიფიცირებულია კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებები;
 • 2020 წელს შიდა გრანტების სისტემით დაფინანსებულია კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებები
 • 2021-2025 წლებში ყოველწლიურად ფასდება კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებების განვითარება

2.4.2. შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემის დანერგვა და განვითარება

 • 2019 წლის დეკემბრისათვის შემუშავებულია შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა
 • 2020 წელს გამოცხადებულია კონკურსი შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტზე
 • 2020 წელს დაფინანსებულია შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტები
 • 2021-2025 წლებში უნივერსიტეტი ყოველწლიურად აფინანსებს შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტებს.

2.4.3. საუნივერსიტეტო და რეგიონული სტუდენტური კონფერენციების მოწყობა

 • არანაკლებ 2 კონფერენცია ყოველწლიურად

2.4.4. უნივერსიტეტი ხელს შეუწყობს ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, კონგრესების, სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებას.

 • არანაკლებ 2 შესაბამისი ღონისძიება ყოველწლიურად

2.4.5. უნივერსიტეტი მოიწვევს ცნობილ მეცნიერებს აქტუალურ საკითხებზე საჯარო ლექციების წასაკითხად და სამეცნიერო დისკუსიისთვის.

 • არანაკლებ 2 საჯარო ლექცია ყოველწლიურად

2.4.6. უნივერს­იტ­ეტი განახლებად რეჟიმში მიაწოდებს ინფორმაციას აკადემიურ/მოწვ­ე­ულ პერსონალს და სტუდენტებს სა­მ­ეცნიერო ფონდების საგრა­ნტო კონკურსების შესახებ.

 • სამიზნე აუდიტორიის კმაყოფილება უნივერსიტეტის მიერ აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდების ხარისხზე ყოველწლიურად იზრდება არანაკლებ 8%-ით

2.4.7. უნივერსიტეტი ხელს შეუწყობს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის მონაწილეობას ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

 • დაფინანსებულია არანაკლებ 5 პერსონა ყოველწლიურად

2.4.8. უნივერსიტეტი ზრუნავს პერსო­ნალის კვლევითი მუშაობის კომპეტენციების გაუმჯობესებაზე ტრენინგების, მასტერკლასების, ვორქშოპების ჩატარების გზით.

 

მათ შორის:

 • 2019 წელს ასეთ ღონისძიებებზე დამსწრეთა რაოდენობა = 120
 • 2020 წელს არანაკლებ 3 ღონისძიება
 • ყოველწლიურად არანაკლებ 3 ღონისძიება 2021-2025 პერიოდში

2.4.9. ტრენინგები სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზებთან მუშაობის შესახებ

 • არანაკლებ 3 ტრენინგი 2019 წელს
 • ელექტრონული ბაზების გამოყენების მაჩვენებელი 2020 წლისათვის გაზრდილია არანაკლებ 10%-ით
 • ელექტრონული ბაზების გამოყენების მაჩვენებელი ყოველწლიურად იზრდება არანაკლებ 8%-ით 2021-2025 პერიოდში

2.4.10. ტრენინგები საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ

 • არანაკლებ 2 ტრენინგი 2019 და 2020 წელს


დასახული გეგმისა და აქტივობების განხორციელების მიზნით უნივერსიტეტის სტრუქტურაში წარმოდგენილია კვლევებისა და განვითარების ცენტრი.

თჰუ-ს მიმდინარე გამოწვევაა აკადემიური პერსონალის კვლევითი საქმიანობის კომპეტენციების გაუმჯობესება. ამ მიზნით უნივერსიტეტი გეგმავს კომპლექსურ ღონისძიებებს, მათ შორის უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო ფონდების სამეცნიერო დანიშნულების წიგნად და ციფრულ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას; ტრენინგებს, ვორქშოპებსა და მასტერკლასებს (სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზებთან მუშაობის, კვლევის თანამედროვე მეთოდების შესახებ, მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო ჟურნალებში სტატიის გამოქვეყნების შესაძლებლობების, პროცედურებისა და წესების შესახებ).

თანამედროვე კვლევის შედეგების სასწავლო საქმიანობაში ინტეგრირება ხდება შემდეგი საქმიანობების შედეგად:

თჰუ-ს აკადემიური პერსონალი:

 • მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში;
 • პერიოდულად გადაამუშავებს სილაბუსებს თანამედროვე კვლევის შედეგების შესაბამისად;
 • ხელმძღვანელობს და კონსულტირებას უწევს სტუდენტებს კვლევითი ხასიათის ნაშრომების მომზადებაში, რომლებსაც სტუდენტები წარადგენენ სტუდენტურ კონფერენციებზე.

უნივერსიტეტს გააჩნია საუნივერსიტეტო და ეროვნულ დონეზე სტუდენტური კონფერენციების ჩატარების მრავაწლიანი ტრადიცია და გამოცდილება, რაც ეფექტური გზაა ახალგაზრდა კადრების კვლევაში/სახელოვნებო საქმიანობაში მოზიდვისა და მხარდაჭერისათვის.

უნივერსიტეტი მიმართულია საუნივერსიტეტო და რეგიონული სტუდენტური კონფერენციების მოწყობის, ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, სიმპოზიუმების, კონგრესების, სამუშაო შეხვედრების ორგანიზებით, შიდა გრანტების დაფინანსების სისტემის შემოღებითა და განვითარებით ხელი შეუწყოს სწავლების, კვლევისა და ეკონომიკის ინტეგრირებას.