ელექტრონული ბაზები

ელექტრონული ბიბლიოთეკა (OPEN BIBLIO)

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა (http://www.nplg.gov.ge/geo/home)

ციფრული ბიბლიოთეკა - ივერიელი (http://dspace.nplg.gov.ge/)

სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (ELL) (http://library.court.ge/login.php?geo&authorisation")

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (http://www.princedavid.ge/ge/allpage.php?id=89&lang=geo)

ნეიროფსიქოლოგია - საკითხავი ლიტერატურა ფსიქოლოგიაში (https://sites.google.com/site/psyge2011/biblioteka/neiropsikologia)

Электронно-библиотечная система (издательство "Лань") (http://e.lanbook.com/books/)

LawLibrary - იურიდიული ლიტერატურა ერთ თაროზე (http://lawlibrary.info/ge/)

თსუ-ს ელექტრონული ბიბლიოთეკა (https://tsulawyers.weebly.com/online-library.html)

საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ბმულები:
Smarandache Notions Journal (http://fs.gallup.unm.edu)

Project Gutenberg Catalogue (http://www.gutenberg.org/catalog/)

Questia Library (http://www.questia.com/library) 

Elsevier-ის ბაზები:

Scopus (https://www.scopus.com/)

ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/)

Funding Institutional (https://www.fundinginstitutional.com/)

ა(ა)იპ "საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017"-სა და შპს - "თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს" შორის დაიდო ხელშეკრულება სამეცნიერო ტექნიკური პროდუქციის გადაცემაზე, რის საფუძველზეც შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი" გახდა "ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – eIFL" მონაწილეთა კონსორციუმის წევრი  და მიეცა საინფორმაციო საშუალებათა გამოყენების უფლება.  თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტს ეძლევა უფლება მიიღოს მონაწილეობა პროექტში "ელექტრონულ ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – eIFL" და გამოიყენოს შემდეგი ელექტრონული რესურსები:

Cambridge Journals Online (https://www.cambridge.org/core)

e-Duke Journals Scholarly Collection (https://www.dukeupress.edu/)

Edward Elgar Publishing Journals and e-books (https://www.elgaronline.com/)

European Respiratory Journal (https://erj.ersjournals.com/)

IMechE Journals (https://us.sagepub.com/en-us/nam/IMeche)

Mathematical Sciences Publishers Journals (https://msp.org/)

Open Book Publishers E-Books (https://www.openbookpublishers.com/)

Openedition Journals (https://www.openedition.org/)

Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/)

SAGE Premier (https://us.sagepub.com/en-us/nam/sage-premier)