სტუდენტთა და აბიტურიენტთა  კონფერენცია 03.02.2019

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა  კონფერენცია
 
თემაზე: ადამიანის უფლებები და თავისუფლებების შინაარსი და მათი შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორიო დაცვის მექანიზმები
 
თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომების მიღება დაიწყო. კონფერენცია საშუალებას აძლევს სხვადასხვა  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებსა და აბიტურიენტებს წარმოადგინონ სამეცნიერო ნაშრომები „ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებში“
კონფერენციის სამუშაო ენაა: ქართული; 
აბსტრაქტი წარმოდგენილი უნდა იყოს  ქართულ ენაზე. 
ნაშრომების წარმოდგენა განხორციელდება როგორც ზეპირი, ასევე პოსტერული პრეზენტაციის სახით. 
მიიღება როგორც ინდივიდუალური, ასევე თანაავტორობით შესრულებული ნაშრომები. 
ყველა მიღებული ნაშრომი გამოქვეყნდება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის საკონფერენციო მასალების კრებულში. 
კონფერენციაზე რეგისტრაცია წარმოებს 2019 წლის 15 მაისის ჩათვლით.
საკონფერენციო ნაშრომის საბოლოო ვარიანტი წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2019 წლის 15 მაისისა.  განსაზღვრული ვადების დარღვევით გამოგზავნილი ნაშრომები არ მიიღება. 
სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, მისამართზე: ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N31 
კონფერენციის ჩატარების პერიოდი: 2019 წლის 25 მაისი;
საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება მისამართზე: ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N31
 
ნაშრომის წარმოდგენის წესი: 
მოცულობა: მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 15 გვერდი; 
ნაშრომის სტრუქტურა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ნაწილებს: შესავალი, რომელიც მოიცავს ნაშრომის აქტუალობას; ძირითადი ნაწილი, რომელიც მოიცავს კვლევის მეთოდოლოგიასა და მიღებულ შედეგებს; დასკვნითი ნაწილი, რომელიც მოიცავს მიგნებებს, შესაძლო რეკომენდაციებსა და სამომავლო პერსპექტივებს.
ავტორის (ავტორების) სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი, სკოლა. 
ნაშრომთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია ნაშრომის ხელმძღვანელის შესახებ (არსებობის შემთხვევაში) და ბიბლიოგრაფია  (გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა); 
 
ნაშრომის და აბსტრაქტის გაფორმების წესი: 
შრიფტი - Sylfaen; 
შრიფტის ზომა - (თემის სახელწოდება, მონაწილის სახელი, გვარი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების/სკოლის სახელწოდება, აკადემიური ხარისხი, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი) - 12; 
ძირითადი ტექსტი - 12. 
ნაშრომის შემადგენელი ნაწილების სათაურები უნდა გაფორმდეს გამუქებული ტექსტით (BOLD); 
ციტირება უნდა განხორციელდეს სტილის დაცვით:  წიგნი: ავტორის გვარი, სახელი. წიგნის სახელი, ქალაქი, გამომცემლობა, თარიღი. სტატია: ავტორის გვარი, რამდენიმე ავტორის შემთხვევაში გამოყოფილი მძიმით, “სტატიის დასახელება,“ ჟურნალის დასახელება, გამოცემის ნომერი (წელი): გვერდი. 
სტრიქონებს შორის ინტერვალი 1,5; 
გვერდის საზღვრები - 2,5 ყველა მხრიდან;
 
კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერისტეტის სერტიფიკატი. ასევე პირველ, მეროე და მესამე ადგილზე გასულ მონაწილეებს გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები;
 
მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ შეავსოთ აპლიკაცია:

მსგავსი სიახლეები

ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ 30.09.2019

ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ

2019 წლის 2 ოქტომბერს 13:00 საათზე, კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ასოც. პროფესორი იამზე თ...

ვრცლად
საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების მესამე საერთაშორისო კონგრესი 04.11.2019

საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების მესამე საერთაშორისო კონგრესი

3 ნოემბერს, საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების მესამე საერთაშორისო კონგრესს დაესწრენ თბილისის ჰუმანიტარული...

ვრცლად
შეხვედრა ახალგაზრდული ორგანიზაციის DC-Legal-ის წარმომადგენლებთან 10.06.2019

შეხვედრა ახალგაზრდული ორგანიზაციის DC-Legal-ის წარმომადგენლებთან

2019 წლის 2 მაისს, თჰუ სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა შეხ...

ვრცლად