მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ! 10.09.2016

მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატების საბუთების მიღება განხორციელდება 2016წლის 5 სექტემბრიდან 14 სექტემბრამდე, ყოველ დღე 10 საათიდან - 17 საათამდე, კვირის გარდა (მისამართი: ქ. თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ N31).

ა) მაგისტრანტობის კანდიდატმა  უნდა წარმოადგინო შემდეგი   საბუთები:

ა.ა) განცხადება;

ა.ბ.) ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი) დიპლომის და დანართის დამოწმებული ასლი;

ა.გ.) პირადობის მოწმობის  ან პასპორტის ასლი;

ა.დ) 2 ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3×4;

ა.ე.) სამხედრო ბარათის ასლი (ვაჟები);

ა.ვ.) რუსული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის დამოწმებული ასლი, თუ კონკურსანტისთვის რუსული ენა არ არის მშობლიური;  სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში  კონკურსანტმა უნდა ჩააბაროს შესაბამისი დონის გამოცდა, რომელიც ჩატარდება 2016 წლის 14 სექტემბერს 10.00 საათზე (საგამოცდო რეგისტრაციის დაწყების დრო: 09.30 სთ.;  დაგვიანებული კონკურსანტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან);

ა.ზ) საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) საკონკურსო გამოცდა სპეციალობაში (რუსული ენასა და ლიტერატურაში)ჩატარდეს 2016 წლის 14 სექტემბერს, 13.00 საათზე; საგამოცდო რეგისტრაცია  დაწყოს 12.30  საათზე  (კონკურსანტებმა თან უნდა იქონიონ მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი; დაგვიანებული კონკურსანტები გამოცდაზე არ დაიშვებიან).

გ) გამოცდების შედეგები გამოცხადდეს  15 სექტემბერს, 17.00 საათამდე;

დ) სააპელაციო განცხადებების მიღება იწარმოებს 16 სექტემბერს, 10.00საათიდან - 17.00საათამდე (მისამართზე: თბილისი, ბერი გაბრიელ სალოსის, კაბინეტი #5);

ე) სააპელაციო კომისიასთან შეხვედრა ჩატარდეს 17 სექტემბერს, 10.00 საათიდან - 12.00 საათამდე, ოთახი  #5.

ვ)მაგისტრანტობის კანდიდატთა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება განხორციელდეს 2016 წლის 17 სექტემბრიდან 20 სექტემბერის ჩათვლით (ოთახი #22.) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია ითვალისწინებს სემესტრული სწავლების საფასურის არანაკლებ 1/2-ის გადახდას.

მსგავსი სიახლეები

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 31.05.2021

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2021 წლის 30 მაისს, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მო...

ვრცლად
ასოცირების 6 წელი საქართველოსთვის 28.05.2020