მოწვევა საჯარო ლექციაზე 26.10.2022

მოწვევა საჯარო ლექციაზე

მოგესალმებით კოლეგებო, როგორც თქვენთვის ცნობილია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც ახორციელებს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლს.

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ორგანიზებით მიმდინარე წლის 27 ოქტომბერს 15:00 საათზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური ჩვენი უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ჩაატარებს საჯარო ლექციას „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე“.

საჯარო ლექცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში, TEAM-ის საშუალებით. 

შეხვედრის ბმული


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0779316004ec4e3da4e7495fa49db5ff%40thread.tacv2/1666075436640?context=%7b%22Tid%22%3a%2278ceb818-da9f-46a6-9f33-7edeeffddaf3%22%2c%22Oid%22%3a%220043877b-a988-4a70-bbc5-24bb39a08542%22%7d