სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ნახვა
სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები

სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები

ნახვა
შინაგანაწესი

შინაგანაწესი

ნახვა
აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი

აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი

ნახვა
აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი

აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი

ნახვა
საქმისწარმოების წესი

საქმისწარმოების წესი

ნახვა
ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა 2019

ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა 2019

ნახვა
 მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

ნახვა
 ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ნახვა
შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების წესი

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების წესი

ნახვა
პროგრამის შეცვლის-გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

პროგრამის შეცვლის-გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

ნახვა
საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი (ქართული)

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი (ქართული)

ნახვა
საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი (რუსული)

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი (რუსული)

ნახვა
სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

ნახვა
 სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები

ნახვა
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

ნახვა
წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი

ნახვა
ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი

ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი

ნახვა
სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები

ნახვა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 2019-2025

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 2019-2025

ნახვა
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

ნახვა
აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი (ქართული)

აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი (ქართული)

ნახვა
აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი (რუსული)

აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი (რუსული)

ნახვა
სამეცნიერო მივლინების დაფინასების წესი

სამეცნიერო მივლინების დაფინასების წესი

ნახვა
შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა

შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა

ნახვა
აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

ნახვა
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

ნახვა
აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

ნახვა
ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების დაგეგმვის წესი

ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების დაგეგმვის წესი

ნახვა
საუნივერსიტეტო საზოგადოების გამოკითხვის ჩატარების წესი და შედეგების ანალიზი

საუნივერსიტეტო საზოგადოების გამოკითხვის ჩატარების წესი და შედეგების ანალიზი

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

ნახვა
სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

ნახვა