ფაკულტეტის შესახებ

ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო. ფაკულტეტის საბჭო შედგება 7 წევრისგან. ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის დეკანი. ფაკულტეტის საბჭოს 4 წევრი აირჩევა აკადემიური პერსონალიდან და 2 წევრი ფაკულტეტის სტუდენტთა შემადგენლობიდან. ფაკულტეტის საბჭოს 4 წევრი აირჩევა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ყველა წევრის მიერ პირდაპირი, თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა არჩევა ხდება ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ, პირდაპირი, თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების გზით, ფარული კენჭისყრით.
თჰუ სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო განსაზღვრულია შემდეგი შემადგენლობით:
1. ირინე არჯევანიძე - საბჭოს თავმჯდომარე,  ფაკულტეტის დეკანი;
2. პროფესორი ლია ჭიღლაშვილი;
3. პროფესორი მანანა ხვედელიძე;
4. ასოცირებული პროფესორი დავით გეფერიძე;
5. ასოცირებული პროფესორი მაია აღაია;
6. მარიეტა კაკალია - სტუდენტი;
7. ნიკა ბითაძე - სტუდენტი.

ფაკულტეტი თავის საქმიანობას წარმართავს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად 

სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ახორციელებს სამართლის საბაკალავრო პროგრამას, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას.
სამართლის საბაკალავრო პროგამის განხორციელების მიზანია უზრუნველყოს სტუდენტის/კურსდამთავრებულის მიერ საქართველოს ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, ინსტიტუტების, მატერიალური და პროცესუალური ნორმების, ზოგადსამართლებრივი პრინციპების, ფასეულობების და ღირებულებების, ასევე სპეციალიზაციის სფეროს სიღრმისეული ცოდნა; 
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტი ფსიქოლოგიის დარგში, უზრუნველყოს როგორც დარგობრივი თეორიული ცოდნის ათვისება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შემუშავება, ისე ზოგადი უნარების განვითარება. უზრუნველყოს სტუდენტის პიროვნული განვითარება და ჩართულობა სასწავლო-სამეცნიერო პროცესსა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ხელი შეუწყოს სტუდენტის მოქალაქეობრივი და დემოკრატიული თვითშეგნების განვითარებას – პროგრამის განვითარების პროცესში აქტიური მონაწილეობის გზით. მოამზადოს სტუდენტი, რომლის კვალიფიკაცია და კომპეტენციები უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე. მისცეს სტუდენტს საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები შემდგომ საფეხურებზე სწავლის გასაგრძელებლად.
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა მიზნად ისახავს პროგრამაში შემავალი სასწავლო კურსების წარმატებით გავლის შედეგად სტუდენტებს მიაღწევინოს ქართულის, როგორც მეორე ენის, ზღვრულ გაძლიერებულ B1+ დონეზე (რეცეფციული (კითხვა, მოსმენა) და პროდუქციული (ლაპარაკი, წერა) უნარები) ცოდნას.
სტუდენტები იმ დონეზე უნდა დაეუფლონ ქართულს, როგორც მეორე ენას, რომ შეძლონ: 
ა) ზეპირი კომუნიკაცია ქართულ ენაზე (სალექციო პროცესში, საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში); 
ბ) სხვადასხვა ფუნქციისა და ჟანრის ზეპირი და წერილობითი ტექსტების შექმნა და გაგება; 
გ) სხვადასხვა პრაქტიკულ/სამუშაო ჯგუფში მეცანინეობებზე მიცემული წერითი დავალებების შესრულება;ქართული ენობრივ-კულტურული ფასეულობებისა და სოციალური სინამდვილის გაცნობა და და პატივისცემა; 
დ)ქართული ენის ცოდნისა და უნარების პრაგმატულად გამოყენება. პროგრამით გათვალისწინებული კურსები სტუდენტებს განუვითარებს შემდეგ კომპეტენციებს:
• ლინგვისტური კომპეტენცია
• სოციოლინგვისტური კომპეტენცია
• დისკურსული კომპეტენცია
• სოციოკულტურული კომპეტენცია
• სოციალური კომპეტენცია
• სტრატეგიული კომპეტენცია
სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართულები საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში: სტუდენტურ თვითმმართველობაში, უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებში.
სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის კოორდინაციას ახორციელებს ქალბატონი ეთერ ირემაძე..

 

სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის კოორდინაციას ახორციელებს ქალბატონი ეთერ ირემაძე.
ელ-ფოსტა: eiremadze@thu.edu.ge

ტელ: (+995) 579 540 045

 

ფაკულტეტის დეკანი 

ირინე არჯევანიძე

ირინე არჯევანიძე - ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი. 1997 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა - ინგლისური ენა და ლიტრატურა. 2009 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიიღო ფსიქოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, სპეციალობა - კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში. 2017 წელს მოიპოვა ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2002 წლიდან ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. გამოქვეყნებული აქვს 17 ნაშრომი როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ჟურნალებში. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამას.“ 2021 წლიდან თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით.