ფაკულტეტის შესახებ

ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო. ფაკულტეტის საბჭო შედგება 7 წევრისგან. ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის დეკანი. ფაკულტეტის  საბჭოს 4 წევრი აირჩევა  აკადემიური პერსონალიდან  და  2 წევრი ფაკულტეტის სტუდენტთა შემადგენლობიდან. ფაკულტეტის საბჭოს 4 წევრი აირჩევა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის ყველა წევრის მიერ პირდაპირი, თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით. ფაკულტეტის საბჭოში სტუდენტთა არჩევა ხდება ფაკულტეტის სტუდენტების მიერ, პირდაპირი, თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების გზით, ფარული კენჭისყრით.

თჰუს ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭო განსაზღვრულია შემდეგი შემადგენლობით:

1. პროფესორი ნონა გელიტაშვილი - ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დეკანი;

2. პროფესორი ბესარიონ ნაყოფია;

3. ასოცირებული პროფესორი ირმა მოლაშხია;

4. ასოცირებული პროფესორი ირინა ბენია;

5. ასოცირებული პროფესორი თამარ ბერიძე;

6. ანა გოგუა- სტუდენტი;

7. გოგა მარგალიტაძე - სტუდენტი.

ფაკულტეტი თავის საქმიანობას წარმართავს ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად 

თჰუ-ში მისი დაარსებიდან დღემდე სხვადასხვა სახელწოდებით ფუნქციონირებს ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის მიმართულების ფაკულტეტი, რომლის დეკანიც გახლავთ პროფესორი ნონა გელიტაშვილი.

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი ახორციელებს ბიზნესის ადმინისტრირების ქართულ და რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამებს, ასევე ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამას.

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია:

1.         მოამზადოს კონკურენტუნარიანი (შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით) მაღალ კვალიფიციური კადრები ბიზნეს ადმინისტრირების (მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები) სფეროს ფართო თეორიული ცოდნით;

2.         აღჭურვოს სტუდენტები ამ სფეროსთან დაკავშირებული დაგეგმვის, ორგანიზების, განხორციელებისა და კონტროლისათვის საჭირო პრაქტიკული უნარებით, რაც უზრუნველყოფს კომპლექსურ ბიზნეს გარემოში ეთიკის პრინციპების დაცვით სწორი გადაწყვეტილების მიღებას;

3.         სტუდენტებს გამოუმუშავოს ანალიტიკური, შემოქმედებითი, კრიტიკული აზროვნების, გადაწყვეტილების მიღების, მონაცემების შეგროვების, დამუშავების, სანდო და რელევანტური დასკვნების გაკეთების, ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.

„ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულებმა შეიძლება დაიკავონ პოზიციები კერძო ან საჯარო სექტორის ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა  მიმართულებით, მართვის საშუალო ან  საწყის დონეზე. კერძოდ, კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ექნება, დასაქმდეს სხვადასხვა ფუნქციონალური სფეროს მენეჯმენტში:

  • •  კერძო სექტორში, როგორც სამეწარმეო ისე არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში;
  • •  საჯარო დაწესებულებებში, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში;
  • •  საერთაშორისო  ორგანიზაციებში;
  • •არასამთავრობო დაწესებულებებში, მათ შორის, საქველმოქმედო ორგანიზაციებსა თუ ფონდებში;
  • •  განახორციელოს კერძო ბიზნესი და სხვა ისეთი საქმიანობა, სადაც საჭიროა ბიზნესის ადმინისტრირების ცოდნა, და არ მოეთხოვებათ მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

„ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია, სწავლა განაგრძოს ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით ან/და სპეციალობის შეცვლის მიზნით – სხვა მიმართულების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამით. 

ეკონომიკის, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის ფარგლებში მომზადდა და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში პროგრამული აკრედიტაცია გაიარა ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამამ. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის მისიისა და სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე  ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია:

  • მოამზადოს შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე სპეციალისტი, რომელსაც ექნება ფართო ცოდნა  ტურისტული ინდუსტრიის ფუნქციონირების შესახებ;
  • სტუდენტს გამოუმუშაოს ტურისტული რესურსების გამოყენების, დარგში მიმდინარე პროცესების გაანალიზების, შეფასების, პრიორიტეტების ადეკვატურად განსაზღვრისა და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სწორი გადაწყვეტილებების მიღების უნარები;
  • განუვითაროს სტუდენტს კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, დასკვნების გაკეთების, ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარები.  მოამზადოს სტუდენტი ცვლილებებისთვის, რომლის პირობებშიც მოუწევს მას მომავალი საქმიანობა.

ტურიზმის ბაკალავრის ხარისხის მქონეებმა შეიძლება დაიკავონ პოზიციები ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ტურისტულ საწარმოსა ან ორგანიზაციაში სტრუქტურული  ქვედანაყოფების  ხელმძღვანელად  -  ტუროპერატორის,  ტურისტულ  სააგენტოს, სასტუმროს  ადმინისტრაციაში, აგრეთვე ვიზიტორთა ბიუროს   მენეჯერის,   საჯარო   სექტორისა და   ეროვნული   ტურიზმის   ორგანიზაციებში  და სხვა  ფუნქციონალურ სფეროებში შემდეგ პოზიციებზე: ტურიზმისა და სასტუმროს მენეჯმენტის ტრენერი, ავიაბილეთების ოპერატორი, შემომყვანი ტურ-ოპერატორი, გამყვანი ტურების ტურ ოპერატორი, ტურ აგენტი, ტურ მენეჯერი, გაყიდვების ოპერატორი და სხვ. 

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია სწავლის გაგრძელება მაგისტრატურაში  ბუნების ტურიზმისა და დაცული ტერიტორიების; ეკოლოგიური ტურიზმის; კულტურული ტურიზმის; სამკურნალო ტურიზმის და საკურორტო საქმიანობის; რეკრეაციული ტურიზმის;  აგროტურიზმის სპეციალობით ან ნებისმიერი სხვა სპეციალობით ბაკალავრის სურვილით.

 

ფაკულტეტზე სასწავლო პროცესის კოორდინაციას ახორციელებენ:

ირმა წიკლაური

ელ-ფოსტა: itsiklauri@thu.edu.ge

ტელ: (+995) 599 384 540

 

ფაკულტეტის დეკანი 

ნონა გელიტაშვილი

ნონა გელიტაშვილი - ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით. 2011 წელს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე. მოწვეული ლექტორის სტატუსით მოღვაწეობდა თბილისის სახელმწიფო და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, იკავებდა ასოცირებული პროფესორის თანამდებობას შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. იგი სხვადასხვა დროს იმყოფებოდა გერმანიაში, კერძოდ, ბრემენის, ზაარლანდის, ბერლინის ტექნიკურ და ვიადრინას ევროპულ უნივერსიტეტებში, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი და სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდიების (DAAD), ასევე Erasmus+ აკადემიური პერსონალის მობილობის პროგრამის ფარგლებში. გამოქვეყნებული აქვს ოცამდე სამეცნიერო სტატია, არის 1 მონოგრაფიის ავტორი და 2 წიგნის თანაავტორი.