სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირება (ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის)

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირება (ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის)

ნახვა