მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 31.01.2024

მობილობის წესით გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

* 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის, მობილობის წესით, სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლისათვის განისაზღვრა ვაკანტური ადგილები:

- სამართლის საბაკალავრო პროგრამა – 2 ვაკანტური ადგილი;

- ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 3 ვაკანტური ადგილი;

- ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა – 3 ვაკანტური ადგილი;

- დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ქართულენოვანი) – 2 ვაკანტური ადგილი;

-> მობილობის წესით სწავლის გაგრძელების მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე: https://students.emis.ge/

რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 2024 წლის 30 იანვრიდან - 2024 წლის 8 თებერვლის 18:00 საათამდე.

ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში საჭიროა სტუდენტის თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცხადება და საჭირო საბუთების წარმოდგენა:

ა) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;

ბ) ატესტატის ასლი;

გ) ჩარიცხვის ბრძანების ასლი ან ამონაწერი (იმ უსდ-დან, რომლიდანაც გადმოდის);

დ) აკადემიური ცნობა;

ე) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

ვ) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის სათანადოდ დამოწმებული ასლები;

ზ) წვევამდელის სამხედრო - სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) ფოტოსურათი ¾ - ბეჭდური 3 ცალი;

ი) უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;

კ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე ბრძანება. (უცხოელებისათვის).

-> საბუთების მიღება ხორციელდება 2024 წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.

- ჩარიცხვის მსურველებს 2024 წლის 16 თებერვალს 14:00 საათზე ჩაუტარდებათ გამოცდა ქართული/ინგლისური/რუსული ენის B2 დონეზე ცოდნის დადასტურების მიზნით.

->მობილობის წესებისა და პროცედურების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: 255 24 24; 254 59 08;