აკადემიური პროგრამები

▲ სამართლის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - ინგლისური;

იხილეთ პროგრამა  

 

▲ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 1 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 5 წელი;
☑ სწავლების ენა - რუსული;

იხილეთ პროგრამა  

▲ ფარმაციის საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა