ღია კონკურსის შედეგი 04.04.2024

ღია კონკურსის შედეგი

ღია კონკურსის შედეგი შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტურია კადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი: აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

ა) სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

1. ლია ყარალაშვილი - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ქირურგიული სტომატოლოგია, ქართულენოვანი, ინგლისურენოვანი)

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე:

1. შორენა ხალვაში - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბუღალტერია, რუსულენოვან პროგრამაზე)