პროგრამები

▲ სამართლის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  

 

SWOT Analysis - შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კომპეტენციების კვლევა სწავლის შედეგების შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით  


▲ ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 4 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა  


▲ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

☑ სწავლის ხანგრძლივობა - 1 წელი;
☑ სწავლების ენა - ქართული;

იხილეთ პროგრამა